aktinoidák

actinides

Az f-mező második sorában található 14 fémes elem összefoglaló elnevezése.

alkálifémek

alkali metals

A periódusos rendszer s mezőbeli elemei közül az ns1 vegyértékelektron-szerkezetű fémek gyűjtőfogalma.

alkáliföldfémek

alkaline earth metals

A periódusos rendszer s mezőbeli elemei közül az ns2 vegyértékelektron-szerkezetű fémek gyűjtőfogalma.

aluminotermia

aluminothermic process

Fémelőállítási módszer, mely során a más módon nehezen redukálható (fél)fém-oxid és alumínium reakciójával nyerik az elemet. A reakciónak  nagy az aktiválási energiája (gyújtókeverék szükséges), de erősen exoterm az alumínium oxigénhez való nagy affinitása miatt.

amalgám

amalgam

A higany más fémekkel alkotott ötvözetei.

amalgámozó eljárás

amalgamation process

Arany- és ezüstelőállítási módszer, amely során az ércőrleményt higannyal kezelve az elemi állapotú nemesfém amalgámot képez. Ezt a meddőtől elválasztva, a nemesfém, a higany hevítéssel való eltávolításával, kinyerhető.

anódiszap

anode slime

Nyersfémek (pl. réz) elektrolitikus tisztítása során képződő, nemes- és/vagy platinafémeket tartalmazó melléktermék, amely az anódként használt nyersfém feloldódása során az anódtér alatt visszamarad.

átmenetifém

transition metal

A periódusos rendszer d mezőbeli elemeinek gyűjtőfogalma.

átmenetifém-kontrakció

d-block contraction

Egy adott periódusban az átmenetifémek atomi vagy ionméretének csökkenése a rendszámmal azzal értelmezhető, hogy a diffúz d-pályákra belépő elektronok kisebb árnyékoló hatása miatt az atommag nagyobb összehúzó erőt gyakorol a körülötte elhelyezkedő elektronokra.

cementálás

cementation

Fémelőállítási eljárás, amely során egy negatívabb redoxipotenciálú fém segítségével redukáljuk egy pozitívabb redoxipotenciálú fém ionját (pl. Zn + 2[Au(CN)2]  =  [Zn(CN)4]2– + 2Au).

ciánlúgozás

cyanide process

Arany- és ezüstelőállítási módszer, amely során az ércőrleményből a finom eloszlású elemi fémet NaCN-oldattal nagy stabilitású ciano-komplexbe viszik a levegő oxigéntartalmának a segítségével, majd a vizes oldatot a meddőtől elválasztva, a nemesfémet cinkes cementálással kinyerik.

diamágneses komplex

diamagnetic complex

Olyan komplex amely nem tartalmaz párosítatlan elektront.

donoratom

donor atom

A ligandum azon atomja, amellyel a központi fémionhoz kapcsolódik.

elemorganikus vegyület

organometallic compound

Olyan elem-szén kötés(eke)t tartalmazó vegyület, amelyben a hidrogéntől különböző elem elektronegativitása kisebb, mint a szén elektronegativitása.

fém-karbonilok

metal carbonyls

Fém-szén kötést tartalmazó fémorganikus vegyületek, melyekben karbonil (CO) ligandumok kapcsolódnak a központi átmenetifémhez.

fémorganikus vegyület

organometallic compound

Olyan elemorganikus vegyület, ahol a szénnel egy fémes elem hoz létre kötés(eke)t.

fitobányászat

phytomining

Adott fémet a talajból specifikusan felvenni és koncentrálni képes növények ültetése és betakarítása azért, hogy a talajszennyező fémvegyület koncentrációját csökkentsük.

fitoremediáció

phytoremediation

Környezeti problémák növények felhasználásával való csökkentése, pl. fémszennyeződések eltávolítása a talajból olymódon, hogy azokat a beültetett növények felveszik és így kivonják a talajból.

haptocitás

hapticity

Kötésszám, amely megmutatja, hogy egy elemorganikus vegyületben hány, egymással egyenértékű elem-szén kötés található.

hard-soft  sav-bázis elmélet

Hard-Soft Acid-Base (HSAB) Theory

A Lewis-féle sav-bázis elmélet Pearson általi továbbfejlesztése, mely szerint mind az elektronakceptor savak (pl. fémionok), mind az elektrondonor bázisok (pl. ligandumok) két-két csoportra a hard (kemény) savakra és bázisokra illetve soft (lágy) savakra és bázisokra oszthatók.

hard bázisok/ligandumok

hard ligands

Kis méretűek, kevéssé polarizálhatóak, nagy elektronegativitásúak, nehezen oxidálhatóak, pl. F, O2–.

hard savak/fémionok

hard metals

Kis méretűek, kevéssé polarizálhatóak, nagy pozitív töltésűek, kemény bázisokkal kapcsolódnak szívesen, pl. Cr3+, Al3+.

heteropolisav anionok

heteropolyanions

Olyan részecskék, amelyekben egy adott oxoanion egy vagy több oxocsoportját egy másik oxoanionnal helyettesítjük, pl. [P(Mo12O40)]3–.

inert komplex

inert complex

Olyan komplex, amelyre érvényes, hogy a komplexben kötött és a szabadon levő ligandumok cseréje lassú folyamat.

instabil komplex

low stability complex

Olyan komplex, amely képződésekor az egyensúlyi rendszerben a kiindulási anyagok koncentrációja nagy míg a komplexé kicsi; a komplexképződési egyensúly a kiindulási anyagok képződésének irányába van eltolódva.

izopolisav anionok

isopolyanions

Olyan részecskék, amelyekben egy adott oxoanion egy vagy több oxocsoportját magával az oxoanionnal helyettesítjük, pl. P2O74–, V10O286–.

keláteffektus

chelate effect

Az a komplex stabilitás növekedés, ami a feszülésmentes öt- vagy hattagú kelátgyűrűt kialakítani képes kétfogú ligandummal fennáll az ugyanolyan típusú donoratomot tartalmazó egyfogú ligandum komplexéhez képest.

kelátgyűrű

chelate ring

Két- vagy több donoratommal koordinálódó ligandum komplexében kialakuló fémtartalmú heterociklus(ok). Általában az öt- vagy hattagú kelátgyűrűk a legstabilisabbak.

kemény bázisok/ligandumok

lásd: hard bázisok/ligandumok

kemény-lágy sav-bázis elmélet

lásd: hard-soft  sav-bázis elmélet

kemény savak/fémionok

lásd: hard savak/fémionok

kis stabilitású komplex

lásd: instabil komplex

klaszter halogenid

cluster halide

Az átmenetifém-halogenidek azon csoportja, amelyekben közvetlen fém-fém kötések is találhatók.

koordinációs izoméria

coordination isomerism

Komplex kationokból és anionokból felépülő vegyületekben a kapcsolódó ligandumok megoszlása különböző lehet az ionok között, mely inert komplexekben izomerek kialakulásához vezet, pl. [Co(en)3][Cr(CN)6] és [Cr(en)3][Co(CN)6].

koordinációs szám

coordination number

Megadja, hogy egy komplexben hány donoratom kapcsolódik a központi fémionhoz.

komplex

complex

Két vagy több önállóan is létező atom, ion vagy molekula reverzibilis reakciójában képződő új, önállóan is létező kémiai minőség.

könnyűfém

light metal

Az 5 g/cm3 értéknél kisebb sűrűségű fémek gyűjtőfogalma.

kötési izoméria

binding isomerism

Ambidentát ligandumokat tartalmazó komplexekben fellépő izoméria jelenség, pl. [Pd(PPh3)2(NCS)2] és [Pd(PPh3)2(SCN)2]

kristálytér erősség

strength of crystal field

Adott átmenetifémion különböző ligandumokkal képződő komplexeiben kialakuló energiakülönbségek a d-szintek felhasadása után.

kristálytér felhasadás

crystal field splitting

A kristálytérelmélet szerint a szabad átmenetifémiont a ligandumok adott geometriájú terébe helyezve észlelhető különbség a d pályák energiaszintjében.

kristálytér-stabilizációs energia

crystal field stabilization energy, CFSE

Az az energianyereség, amely a szabad átmenetifémion d pályáinak energiaszintjéhez képest a komplex képződése során fellépő kristálytérfelhasadás eredményeként jelentkezik.

Kroll-eljárás

Kroll process

Fémelőállítási módszer, amely során az esetlegesen képződő fémkarbid kialakulásának a megakadályozására a szenes redukciót klór jelenlétében végezzük, így fém-halogenid, majd annak redukálásával fém nyerhető.

labilis komplex

labile complex

Olyan komplex, amelyre érvényes, hogy a komplexben kötött és a szabadon levő ligandumok cseréje gyors folyamat.

lantanoida kontrakció

lanthanide contraction

A diffúz f-pályákra belépő elektronok kisebb árnyékoló hatása miatt az atommag nagyobb összehúzó erőt gyakorol a körülötte elhelyezkedő elektronokra így a lantanoida elemek atomi mérete a növekvő rendszámmal csökken. Ugyanez a jelenség okozza azt, hogy a 4d és az alattuk elhelyezkedő 5d elemek atomi mérete gyakorlatilag megegyezik.

lantanoidák

lanthanides

Az f-mező első sorában található 14 fémes elem összefoglaló elnevezése.

lágy savak/fémionok

lásd: soft savak/fémionok

lágy bázisok/ligandumok

lásd: soft bázisok/ligandumok

ligandum

ligand

Komplexképződés során a központi fémionhoz reverzibilis módon, adott geometriai elrendeződés szerint kötődő semleges vagy töltéssel rendelkező részecske.

makrociklusos effektus

macrocycle effect

Az a stabilitás növekedés, ami egy makrociklusos ligandum adott fémmel képződő komplexének és az összesen ugyanolyan számú és azonos típusú donoratomokat tartalmazó kelátképző ligandumok fémkomplexének stabilitása között van.

Mond eljárás

Mond process

Átmenetifém előállítási módszer, mely során az  M + n CO  M(CO)n folyamatban képződő fém-karbonil termikus bontásával nagy tisztaságú fém állítható elő.

mágneses rezonancia képalkotás

magnetic resonance imaging, MRI

Orvosdiagnosztikai képalkotó eljárás, amely mágneses tér és kisenergiájú elektromágneses sugárzás segítségével hoz létre részletes képet testrészekről vagy szövetekről.

nehézfém

heavy metal

Az 5 g/cm3 értéknél nagyobb sűrűségű fémek gyűjtőfogalma.

oxoanion

oxoanion

AxOyz általános összetételű részecske, ahol A fémes vagy nemfémes elemet jelölhet, pl. CO32–, CrO42–.

oxokation

oxocation

Nagy oxidációs állapotú fémiont tartalmazó pozitív töltésű részecske, amelyben legalább egy oxocsoport kapcsolódik a fémionhoz, pl. VO2+.

paramágneses komplex

paramagnetic complex

Egy vagy több párosítatlan elektront tartalmazó fémkomplex.

patina

Kültéren elhelyezett réztárgyak felületén képződő kékeszöld színű bázisos réz-karbonát, Cu2(OH)2CO3.

soft bázisok/ligandumok

soft ligands

Nagy méretűek, könnyen polarizálhatóak, kis elektronegativitásúak, könnyen oxidálhatóak, pl. I, S2–.

soft savak/fémionok

soft metals

Nagy méretűek, könnyen polarizálhatóak, kis pozitív töltésűek, lágy bázisokkal kapcsolódnak szívesen, pl. Hg2+, Pt2+.

spektrokémiai sor

spectrochemical series

A ligandumok aszerint történő sorbarendezése, hogy komplexképződéskor mekkora kristálytér felhasadást okoznak egy adott fémion d elektronpályáinak energiaszintjeiben.

stabil komplex

high stability complex

Olyan komplex, amely képződésekor az egyensúlyi rendszerben a kiindulási anyagok koncentrációja kicsi míg a komplexé nagy; a komplexképződési egyensúly a termék képződésének irányába van eltolódva.

transzhatás

trans effect

Síknégyzetes geometriájú inert fémkomplexekben az újonnan belépő ligandum nagyobb labilizáló hatást fejt ki a vele transz helyzetben elhelyezkedő ligandumra, mint a cisz helyzetű ligandumra.

van Arkel – de Boer eljárás

van Arkel – de Boer process

Olyan átmenetifém előállítási módszer, mely során kis termikus stabilitású átmenetifém-jodidok gőzét zárt térben elhelyezett izzó volframszálon elbontva tömör átmenetifém képződik.