anion

anion

Egyszeres vagy többszörös negatív töltésű ion.

http://en.wikipedia.org/wiki/Ion#Anions_and_cations

atmoszféra

atmosphere

Egy égitest felületét borító gázburok, amelynek külső határa nem adható meg  éles vonalként,  sűrűsége a felszíntől távolodva fokozatosan csökken.

http://hu.wikipedia.org/wiki/Légkör

atom

atom

Gömbszimmetrikus, elektromosan semleges részecske, mely atommagból és elektronburokból áll.

http://hu.wikipedia.org/wiki/Atom

atomizáció

atomization

A spektroszkópiában anyagok elpárologtatása atomokká. A szervetlen kémiában molekulák disszociációja atomokká. Más szövegkörnyezetben nagyon finom köd vagy füst létrehozása.

http://en.wikipedia.org/wiki/Atomization

atommag

atomic nucleus

Az atomok tömegének legnagyobb részét kitevő, az atom térfogatának nagyon kis hányadát kitöltő központi része, amely protonokból és neutronokból áll.

http://hu.wikipedia.org/wiki/Atommag

bázisanhidrid

base anhydride, basic oxide

Olyan oxid, amely vízzel reagálva bázist, és/vagy savval reagáltatva sót alkot.

http://en.wikipedia.org/wiki/Basic_oxide

biner

binary

Két különböző alkotóelemből álló, két komponensű.

http://en.wikipedia.org/wiki/Binary_compound

csillag

star

Magas hőmérsékletű, plazma állapotú anyagból álló égitest, amely magreakciók során energiát termel, saját fényt bocsát ki,  és a megtermelt energiát kisugározza a környezetébe.

http://hu.wikipedia.org/wiki/Csillag

degenerálódott állapot

degenarcy, degenerate energy levels

Akkor beszélünk degenerálódott állapotról, amikor egy vagy több kvantumállapotnak ugyanakkora az energiaszintje.

http://en.wikipedia.org/wiki/Degenerate_energy_levels

diamágnesesség

diamagnetism

Egy anyagnak az a tulajdonsága, hogy az erős mágneses tér enyhén taszítja. Az anyagok többsége, így a vegyületek túlnyomó része is ebbe a kategóriába tartozik. A legerősebben diamágneses anyag a pirolitikus grafit, valamint a szupravezetők. A legerősebbeket kivéve a hatás csak berendezéssel mérhető.

http://en.wikipedia.org/wiki/Diamagnetism

Doppler-effektus

Doppler effect

Egy hullám frekvenciájának/hullámhosszúságának megváltozása a hullámot  kibocsátó forráshoz történő közeledés vagy attól való távolodás hatására.

http://hu.wikipedia.org/wiki/Doppler-effektus

Doppler-eltolódás

Doppler effect

lásd: Doppler-effektus

 

dúsulási faktor

enrichment factor

Azt a számot, amely megmutatja, hogy az adott helyen vagy adott ásványban egy elem koncentrációja hányszorosa a földkéregben a rá jellemző átlagos értéknek, koncentráció-tényezőnek vagy dúsulási faktornak nevezzük.

http://en.wikipedia.org/wiki/Enrichment_factor

elektromos töltés

electric charge

A kémiai reakciók, ionok vonatkozásában az elektromos töltést az elemi töltés egész számú többszöröseként adjuk meg, a töltés jellegét pedig negatív vagy pozitív előjellel jelezzük.

http://en.wikipedia.org/wiki/Electric_charge#Units

elektron

electron

Negatív töltésű  (−1,602·10−19 C), kis nyugalmi tömegű elemi részecske, amely az atomok elektronburkának kialakításában vesz részt.  Az elektron elektromos töltésének nagyságát tekintjük az egységnyi elemi elektromos töltésnek, röviden az elemi töltésnek.

http://en.wikipedia.org/wiki/Electron

elektronegativitás

electronegativity

Az atomok kötő elektronpárt vonzó képességének jellemzésére szolgáló szám.

http://hu.wikipedia.org/wiki/Elektronegativitás

fagyvonal

frost line

Egy naprendszerben annak a tartománynak a belső határa, ahol a központi csillag sugárzó energiája már nem tudja a tárgyak felületét jelentősen felmelegíteni, ezért a víz jég formájában megmarad (kb. -120 °C). A Naprendszerben ez a Mars és a Jupiter közötti kisbolygó övezetbe esik.

http://en.wikipedia.org/wiki/Frost_line_(astrophysics)

ferromágnesesség

ferromagnetism

Egy anyagnak az a tulajdonsága, hogy már a gyenge mágneses tér is  erősen vonzza.  Ezek azok az anyagok, amelyeket érzékszerveinkkel közvetlenül érezhető módon vonz a mágnes.

http://en.wikipedia.org/wiki/Ferromagnetism

fotovezetés

photoconductivity

Egy elektromos vezetőnek vagy félvezetőnek az a tulajdonsága, hogy a vezetőképessége megvilágítás hatására megnövekedik.

http://en.wikipedia.org/wiki/Photoconductivity

galaxis

galaxy

Nagyon sok csillag, csillagközi gáz, por és a láthatatlan sötét anyag alkotta, nagyon nagy kiterjedésű, gravitáció által összetartott rendszer. A galaxisok általában középen kidudorodó korong, két- vagy többkarú spirál, ritkábban gömb alakúak. A Naprendszerünknek otthont adó Tejút is egy galaxis.

http://hu.wikipedia.org/wiki/Galaxis

hidrid

hydride

Általános értelemben hidrogénnel alkotott vegyület, szűkebb értelemben hidridiont tartalmazó vegyület.

http://hu.wikipedia.org/wiki/Hidridek

hidroszféra

hydrosphere

A hidroszféra (vízburok) a Föld különböző halmazállapotú vizeket tartalmazó része. Része a Föld felszínén és a felszín alatt lévő vízkészlet, a talajban és ásványokban kötött víz, valamint az élőlények és az atmoszféra víztartalma.

http://hu.wikipedia.org/wiki/Hidroszféra

hidrosztatikus egyensúly (csillagászatban)

hydrostatic equilibrium

Ha egy égitest tömege elegendően nagy ahhoz, hogy a tömegvonzás hatására az anyaga összetömörödve folyadékként  viselkedjen, akkor beáll a hidrosztatikus egyensúly és az égitest gömb alakot vesz fel. Ezért gömb alakúak a bolygók, és szabálytalan alakúak az üstökösök.

http://en.wikipedia.org/wiki/Hydrostatic_equilibrium

higroszkópos

hygroscopic

Levegőből nedvességet magába szívó, levegőn elfolyósodó

http://en.wikipedia.org/wiki/Hygroscopy

ikozéder

icosahedron

Húsz darab egyenlő oldalú háromszög alkotta téridom, amelynek tiznkét csúcsa van.

http://hu.wikipedia.org/wiki/Ikozaéder

intersticiális

interstitial

A szó jelentése: rácsközi. Kisméretű atomokkal képződő olyan anyag/vegyület, amelynél az atomok a fémrács hézagaiba épülnek be.

http://en.wikipedia.org/wiki/Interstitial_compound

ion

ion

Atomokból vagy molekulákból elektron vagy elektronok felvételével vagy leadásával képződő, elektromosan töltött részecske. Két fajtáját ismerjük, a kationokat és az anionokat.

http://en.wikipedia.org/wiki/Ion

kation

cation

Egyszeres vagy többszörös pozitív töltésű ion.

http://en.wikipedia.org/wiki/Ion#Anions_and_cations

kettős só

double salt

Egy kationnál és egy anionnál többet tartalmazó só. Pl. két kationt és egy aniont tartalmaz a közönséges tímsó, a kálium-alumínium-szulfát.

http://en.wikipedia.org/wiki/Double_salt

klatrát hidrát

clathrate hydrate

Egyes vizes oldatok megfagyásakor keletkező, üregeket tartalmazó jégrács, amelynek az üregeibe az oldott anyag molekulái vannak bezárva.

http://en.wikipedia.org/wiki/Clathrate_hydrate

koronakisülés

corona discharge

Egy elektromosan töltött vezetőt körülvevő gáz ionizációjával végbemenő kisülés. A koronakisülés gyakran halványkék vagy ibolya színű, világító ködbe burkolja a kisülő tárgyat.  A kisülés energiája kisebb, mint ami az ívhúzáshoz szükséges.

http://en.wikipedia.org/wiki/Corona_discharge

kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás

cosmic microwave background radiation

A világegyetem korai korszakából visszamaradt, 1,9 mm hullámhosszúságú rádiósugárzás, amelyből következtetni lehet az univerzum szerkezetére.

http://hu.wikipedia.org/wiki/Kozmikus_mikrohullámú_háttérsugárzás

kozmikus sugárzás

cosmic rays

A Földön kívülről származó, nagy energiájú elemi részecskéket és atommagokat tartalmazó sugárzás.

http://hu.wikipedia.org/wiki/Kozmikus_sugárzás

Kuiper-öv

Kuiper belt

A Naprendszer peremén, a Neptunusz bolygó pályáján kívül található kisbolygó övezet. Ebbe az övbe tartozik a korábban bolygónak, ma törpebolygónak tartott Plutó, valamint a

http://hu.wikipedia.org/wiki/Kuiper-öv

litoszféra

lithosphere

A litoszféra a Föld külső, a kéregből és a legfelső köpenyből álló, szilárd, merev kőzetburka.

http://hu.wikipedia.org/wiki/Litoszféra

magfúzió

nuclear fusion

A magfúzió során két kisebb atommag egyesül egy nagyobb atommaggá. A legkisebb atommagok egyesülése rendkívül nagy energiát szabadít fel.

http://hu.wikipedia.org/wiki/Magfúzió

maghasadás

nuclear fission

A maghasadás (fisszió) során egy atommag két vagy több kisebb magra hasad szét.  A legnagyobb atommagok hasadása során nagyon sok energia szabadul fel.

http://hu.wikipedia.org/wiki/Maghasadás

molekula

molecule

Két, vagy több atom kölcsönhatásából létrejövő, semleges anyagi részecske, melyben az atomokat egy vagy több kovalens kötés kapcsolja össze.

http://hu.wikipedia.org/wiki/Molekula

napszél

solar wind

A napszél töltött elemi részecskékből, elsősorban nagyenergiájú elektronokból és protonokból, valamint mágneses térből áll,  amelyek a Nap felső atmoszférájából lökődtek ki.

http://hu.wikipedia.org/wiki/Napszél

nemsztöchiometrikus

nonstoichiometric

Az összetétele nem adható meg csak egész számokat tartalmazó összegképlettel.

http://en.wikipedia.org/wiki/Nonstoichiometric_compound

nitrogénfixálás

nitrogen fixation

 A légköri molekuláris nitrogén szintetikus vagy bakteriális átalakítása ammóniumionná, majd nitritekké és nitrátokká.

http://en.wikipedia.org/wiki/Nitrogen_fixation

Oort-felhő

Oort cloud

Az Oort-felhő a Naprendszer legkülső tartományában, egy jóval a Kuiper övön túl lévő, gömbhéjszerű üstökös-zóna, amelyben milliárdnyi üstökösmag kering.

http://hu.wikipedia.org/wiki/Oort-felhő

oxidáció

oxidation

Általános értelemben elektronleadást jelent. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Oxidation

oxidációs szám

oxidation state

Az oxidációs szám a kémiában az egyes atomok oxidációs állapotának megadására szolgáló, előjeles egész szám. Egyszerű ionok esetén az oxidációs szám az ion töltésével egyezik meg. Összetett ionok esetén az egyes alkotók oxidációs száma csak formális, nem a valódi töltésükkel egyező érték.

http://hu.wikipedia.org/wiki/Oxidációs_szám

oxoanion

oxoanion

Olyan, AxOyz összegképlettel jellemezhető anion, amelyben az A elemen kívül legalább egy oxigén is található, pl. NO3 nitrátion.

http://en.wikipedia.org/wiki/Oxoanion

oxokation

oxocation

Olyan, AxOyz+ összegképlettel jellemezhető kation, amelyben az A elemen kívül legalább egy oxigén is található. pl. VO2+ vanadilion

http://en.wikipedia.org/wiki/Oxycation

ózonlyuk

ozone hole

A légköri ózonkoncentráció jelentős csökkenése egy terület fölött.

http://en.wikipedia.org/wiki/Ozone_hole

ősrobbanás elmélet

Big Bang theory

A Világegyetem keletkezésének jelenleg legelfogadottabb tudományos elmélete, amely szerint a világ egy hatalmas ősrobbanás során keletkezett, mintegy 14 milliárd évvel ezelőtt.

http://hu.wikipedia.org/wiki/Ősrobbanás

paramágnesség

paramagnetism

Egy anyagnak az a tulajdonsága, hogy az erős mágneses tér enyhén vonzza. A kémiában a párosítatlan spinű elektront tartalmazó atomok vagy molekulák paramágnesesek. A hatás nem érezhető, csak berendezéssel mérhető.

http://en.wikipedia.org/wiki/Paramagnetism

pirofóros

pyrophoric

Levegővel érintkezve magától meggyulladó.

http://en.wikipedia.org/wiki/Pyrophoricity

plazma

plasma

Az anyag gázhoz hasonló halmazállapota, amelyben a részecskék egy hányada ionizált állapotban van.

http://en.wikipedia.org/wiki/Plasma_(physics)

redukció

reduction

Általános értelemben elektronfelvételt jelent.

http://en.wikipedia.org/wiki/Oxidation

relativitáselmélet

theory of relativity

Albert Einstein két elméletének, a speciális relativitáselméletnek és az általános relativitáselméletnek az összefoglaló neve.

http://hu.wikipedia.org/wiki/Relativitáselmélet

savanhidrid

acid anhydride or acidic oxide

Olyan oxid, amely vízzel reagálva savat, és/vagy lúggal reagálva sót alkot.

http://en.wikipedia.org/wiki/Acidic_oxide

sötét anyag

dark matter

Olyan anyagfajta, amely csillagászati műszerekkel közvetlenül nem figyelhető meg, mert semmilyen elektromágneses sugárzást nem bocsát ki és nem nyel el, jelenlétére csak a látható anyagra és a háttérsugárzásra kifejtett gravitációs hatásból következtethetünk. Univerzum tömegének csupán 4,6%-át alkotja a megfigyelhető anyag, 23% a sötét anyag aránya.

http://hu.wikipedia.org/wiki/Sötét_anyag

sötét energia

dark energy

A sötét energia az a feltételezett energiaforma, mely az egész világegyetemben jelen van, erős antigravitációs hatást fejt ki, nagy távolságokon a gravitációs vonzást semlegesíti, és felelős a világegyetem gyorsulva tágulásáért.  Az Univerzum tömegének 72% a sötét energia.

http://hu.wikipedia.org/wiki/Sötét_energia

sugárnyomás

radiation pressure

Elektromágneses sugárzás által egy felületre kifejtett nyomás.

http://en.wikipedia.org/wiki/Radiation_pressure

szingularitás

singularity

A szinguláris szó jelentése: egyedi, kivételes, különleges viselkedést mutató. A szingularitás egy szinguláris hely. Az Ősrobbanás kozmológiai modellje szerint a Világegyetem a születése pillanatában csak egy gravitációs szingularitást tartalmazott.

http://hu.wikipedia.org/wiki/Gravitációs_szingularitás

szupernóva

supernova

Hirtelen bekövetkező, óriási csillagrobbanás, amely egy a Napnál nagyobb tömegű csillag életének a végén következik be.

http://hu.wikipedia.org/wiki/Szupernóva

szupersav

superacid

100%-os kénsavnál erősebb sav, pl. H[SbF6]

http://en.wikipedia.org/wiki/Superacid

terner

ternary

Három elemet tartalmazó, három komponensből álló.

http://en.wikipedia.org/wiki/Ternary_compound

változócsillag

variable star

Olyan csillag, amelynek a fényereje, spektruma, vagy más fizikai tulajdonsága emberi időskálán mérhető, gyors és/vagy periódikus változást mutat.

http://hu.wikipedia.org/wiki/Változócsillag

vöröseltolódás

redshift

A csillagokban lévő elemek színképvonalainak eltolódása a spektrumban a vörös szín irányába.

http://hu.wikipedia.org/wiki/Vöröseltolódás

zeolit

zeolite

Makro- és mikropórusos szerkezetű aluminoszilikát ásvány.

http://en.wikipedia.org/wiki/Zeolite

Zeppelin

Zeppelin

Hidrogénnel töltött, nagy méretű léghajó, főként az 1930-as években használták.

http://hu.wikipedia.org/wiki/Zeppelin_(léghajó)