metabolizmus

metabolism

Az élő szervezetekben lejátszódó kémiai reakciók összessége, amelyek felelősek az élet fenntartásáért. E folyamatok révén a szervezetek növekednek, szaporodnak, fenntartják struktúráikat, és válaszolnak a külvilág ingereire.

katabolizmus

catabolism

A katabolizmus a szerves anyagok lebontása, melynek során energia szabadul fel (vagy raktározódik).

anabolizmus

anabolism

Az anabolizmus új anyagok (pl. sejtalkotó vegyületek) felépítése energia felhasználásával.

elsődleges metabolizmus

primary metabolism

Azoknak a kémiai útvonalaknak az összessége, amelyek a szervezet növekedésével, fejlődésével, szaporodásával kapcsolatosak. Szénhidrátok, fehérjék, lipidek, nukleinsavak szintézise és átalakításai, amelyek lényegileg minden élő szervezetben azonosak.

másodlagos metabolizmus (speciális metabolizmus)

secondary metabolism (also called special metabolism)

Olyan kémiai átalakulások, amelyek nem feltételei az adott szervezet életben maradásának.

biológiai makromolekula (biopolimer)

biological macromolecule (biopolymer)

Élő szervezetekben képződő, kisebb alapegységek (monomerek) kovalens kötődésével létrejövő makromolekulák. Három típusuk: fehérjék (polipeptidek, monomer: α-aminosvav), nukleinsavak (polinukleotidok, monomer: nukleotid), glikánok (poliszacharidok, monomer: egyszerű cukor/monoszacharid).

elsődleges szerkezet

primary structure

A biopolimerek monomer egységeinek kapcsolódási sorrendje (szekvenciája). Az elsődleges szerkezet lineáris a fehérjék és a nukleinsavak esetén, míg elágazó is lehet a poliszacharidoknál.

másodlagos szerkezet

secondary structure

A biomakromolekula helyi (lokális) rendezettséget mutató részletei (fehérjék esetén pl. az α-helix vagy β-redő szerkezeti elemek).

harmadlagos szerkezet

tertiary structure

A biomakromolekula egészének három dimenziós szerkezete, amelyben valamennyi atom helyzete ismeretes. Egyetlen alegységből álló biomakromolekula esetén a biológiai funkciót megvalósító szerkezet az ún. natív szerkezet/konformáció.

negyedleges szerkezet

quaternary structure

Több, különálló, kovalens kapcsolatban nem álló biopolimerlánc térbeli elrendeződése, amely valamilyen biológiai funkciót lát el.

ötödleges szerkezet

quinternary structure

Eltérő típusú biomakromolekulák nem kovalens összekapcsolódása, melyek sejtalkotókat képeznek (pl. fehérje-DNS: hisztonok, fehérje-RNS: riboszómák, fehérje-lipid: liposzómák).

csoportvédelem

protection

Funkciós csoportok átalakítása oly módon, hogy ezáltal megakadályozzuk részvételüket bizonyos kémiai átalakulásokban (pl. a hordozó molekula kapcsolási reakciójában biopolimerek vagy alegységeik felépítésekor).

kapcsolás

coupling

Általánosan: két molekula között (kovalens) kötés kialakítása. Biopolimerek szintézise során a jellemző (amid/peptid, glikozidos, foszfodiészter) kovalens kötés kialakítása.

védőcsoport eltávolítás

deprotection

A csoportvédelemre kialakított molekularészlet (védőcsoport) eltávolítása oly módon, hogy az előállított új molekula szerkezete ne sérüljön.

ortogonális védelem

orthogonal protection

Több, eltérő típusú védőcsoport egyidejű alkalmazásakor a védőcsoportok olyan készlete, amelyben minden egyes csoport eltávolítható (megfelelő kémiai reakciókkal) az összes többi lehasadása nélkül.

aminosav

amino acid

Olyan karbonsav, amely a szénlánc valamely szénatomján aminocsoportot tartalmaz.

ikerion(os szerkezet)

zwitterion(ic structure)

Aminosavak esetén az a szerkezet, amelyben a karboxilcsoport deprotonált, az aminocsoport protonált formában van jelen. Az ellentétes töltések következtében kifelé semleges részecske.

izoelektromos pont

isoelectric point

Az a pH érték, amelynél az aminosavak valamennyi molekulája ikerionos formában van jelen. Ekkor elektromos térben (elektroforézis során) nem történik elmozdulás. Az aminosavak anyagi jellemzője.

elektroforézis

electrophoresis

Folyadékban diszpergált, elektromos töltéssel bíró részecskék elmozdulása külső elektromos erőtér hatására.

reduktív aminálás

reductive amination

Aminok előállítási módszere, melynek során egy karbonilvegyület és egy amin nukleofil addícióját követő vízeliminációval keletkező imint redukálunk. Az α-aminosavak bioszintézise során hasonló átalakulás játszódik le.

transzaminálás

transamination

Egy oxosav és egy aminosav között lejátszódó reakció, melynek során az amino és az oxo funkciós csoportok kicserélődnek. Az α-aminosavak bioszintézise során transzamináz enzimek katalizálják ezt a folyamatot.

fehérjealkotó α-aminosavak

proteinogenic α-amino acids

Az α-aminosavaknak az a mintegy húsz képviselője, amelyek a fehérjék felépítésében részt vesznek.

esszenciális aminosavak

essential amino acids

Adott szervezet által nem előállítható aminosav, ezeket a táplálékkal kell bejuttani.

peptid

peptide

Aminosavakból létrejövő vegyülettípus, melyben az egyik aminosav acilezi a másik aminosav aminocsoportját.

N-terminus (N-terminális aminosav)

N-terminus (N-terminal amino acid)

Peptidekben (fehérjékben) az a láncvégi aminosav, amelynek az aminocsoportja nem vesz részt peptidkötésben.

C-terminus (C-terminális aminosav)

C-terminus (C-terminal amino acid)

Peptidekben (fehérjékben) az a láncvégi aminosav, amelynek a karboxilcsoportja nem vesz részt peptidkötésben.

Sanger-lebontás

Sanger degradation

Peptidek (fehérjék) N-terminálisának meghatározása 2,4-dinitro-fluorbenzollal (Sanger reagens) végzett reakció, majd tömény savas hidrolízis révén.

Edman-lebontás

Edman degradation

Peptidek (fehérjék) N-terminálisának meghatározása fenilizotiocianáttal végzett reakció, majd savas kezelés révén, amikor csak az N-terminális aminosav hasad le. Alkalmas mintegy 50-70 tagú peptidlánc aminosav-sorrendjének meghatározására, automatizálható.

szekvenálás

sequencing

Biopolimerekben a monomerek kapcsolódási sorrendjének meghatározása.

szilárd fázisú szintézis

solid-phase synthesis

Olyan kémiai szintézis, amelyben a reagáló molekulák egyike szilárd fázishoz (pl. polimer gyöngy, üveg) van rögzítve, és így vesz részt kémiai átalakulásban valamely reagenssel. Lehetővé teszi igen nagy reagensfölösleg alkalmazását és a kívánt termék egyszerű elválasztását a melléktermékektől és a reagensfölöslegtől.

szilárd fázisú peptidszintézis

solid-phase peptide synthesis

Peptidek előállítása szilárd hordozón (igen gyakran klórmetilezett, divinilbenzollal térhálósított polisztirol gyantán, ún. Merrifield gyantán). A lánc felépítése a C-terminális felől halad az N-terminális felé a Boc vagy a Fmoc stratégia alkalmazásával.

Boc és Fmoc stratégia

Boc and Fmoc strategy

A szilárd fázisú peptidszintézis során leggyakrabban alkalmazott eljárások, melyekben az aminosavak aminocsoportját t-butoxikarbonil (Boc) vagy fluorenilmetoxikarbonil (Fmoc) csoportokal védik.

fehérje

protein

A biomakromolekulák (biopolimerek) egyik csoportja, melyekben peptidkötéssel kapcsolódó α-aminosavak, mint monomerek alkotnak lineáris láncot.

amidkötés (peptidkötés)

amide bond (peptide bond)

Karbonsavak karboxilcsoportja és aminok aminocsoportja között (formálisan) vízkilépéssel kialakuló kovalens kötés; a képződő vegyületetek az amidok. Aminosavak között kialakuló amidkötés a peptidkötés.

alfa(α)-hélix

α-helix

Fehérjék gyakori másodlagos szerkezeti eleme, ahol a főlánc atomjai térbeli csavarvonalban rendeződnek el, melyet a peptidkötések NH és CO csoportjai között kialakuló H-hidak stabilizálnak. Az aminosav oldalláncok a csavarvonalon kívülre mutatnak.

béta(β)-(redőzött) lemez

β-(pleated) sheet

Fehérjék gyakori másodlagos szerkezeti eleme, ahol a peptidkötések egymással szöget bezáró síkokban foglalnak helyet. Az éleken az alfa-szénatomok találhatók, az aminosav oldalláncok a síkok ellentétes oldalai felé mutatnak. Több β-redős szál lemezt alkothat.

Ramachandran diagram

Ramachandran diagram (plot)

A petidek/fehérjék főláncában található, szabadon rotáló kötések (Cα-C és Cα-N) diéderes szögeinek (Ψ és Φ) egymás függvényében történő síkbeli ábrázolása. A másodlagos szerkezetek elkülönülő tartományokban találhatók.

hurok

loop

A fehérjék kanyarhoz hasonló, de annál több aminosavból álló másodlagos szerkezeti eleme.

kanyar

turn

A fehérjelánc irányát megváltoztató, 2-6 aminosavat magába foglaló másodlagos szerkezeti elem, ahol a szélső aminosavak egymáshoz közel helyezkednek el. Leggyakoribb a 4 aminosavból álló β-kanyar.

motívumok (szuperszekunder szerkezeti elemek)

motifs (supersecondary structures)

Biomakromolekulákban (pl. fehérjeláncban) több másodlagos szerkezeti elem kapcsolódásával létrejövő lokális struktúrák: pl. görög kulcs (Greek key), hajtű (hairpin). (β-hajtűben két, antiparalel β-redőt egy β-kanyar köt össze.)

diszulfidhíd

disulfide bridge

R-S-S-R szerkezeti elem, rendszerint tiolcsoportok oxidatív kapcsolódásával jön létre. Fehérjékben a harmadlagos szerkezet kialakításában vesz részt (vö. cisztein-cisztin átalakulás).

hidrofób effektus

hydrophobic effect

Apoláros molekulák (vagy molekularészletek) aggregációja vizes oldatban vízmolekulák kiszorításával. Fontos szerepe van biomakromolekulák (főleg fehérjék) harmadlagos szerkezetének kialakításában.

biomassza

biomass

Az élő szervezeteket alkotó anyag. Lehet pl. állati vagy növényi, az utóbbit gyakran tekintik megújuló nyersanyagnak vagy energiahordozónak.

szénhidrát (szacharid)

carbohydrate (saccharide)

Gyűjtőnév, melyet a (leggyakrabban, de nem kizárólagosan) szénből, hidrogénből és oxigénből felépülő, egyszerű cukrokat tartalmazó vegyületekre (beleértve az oligo- és poliszacharidokat is) alkalmazunk.

egyszerű cukrok (monoszacharidok)

simple sugars (monosaccharides)

Királis polihidroxi aldehidek (aldózok) vagy ketonok (ketózok). Híg savas hidrolízisel tovább nem bonthatók.

glikóz

glycose

Egyszerű cukrok általános megnevezése.

piranóz

pyranose

Egyszerű cukrok hattagú gyűrűs formája.

furanóz

furanose

Egyszerű cukrok öttagú gyűrűs formája.

anomer szénatom

anomeric carbon atom

Egyszerű cukrok laktolgyűrűs formájának képződésekor keletkező új aszimmetria centrum.

gyűrűs félacetál (laktol)

cyclic hemiacetal (lactol)

Hidroxilcsoport karbonilcsoportra történő intramolekuláris nukleofil addíciójával keletkező vegyülettípus.

Fischer projekció, projektív képlet

Fischer projection, projective formula

Molekulák térszerkezetének síkbeli ábrázolása, melynek előállítása során szigorúan meghatározott vetítési szabályok alkalmazásával biztosítjuk az egy-egy értelmű megfelelést.

Haworth-Boeseken képlet

Haworth-Boeseken formula

A szénhidrátok gyűrűs formáinak ábrázolására alkalmazott perspektivikus képlet, ahol a gyűrű atomjait egy síkban levőnek tételezzük fel, amely az ábrázolás síkjára merőlegesen helyezkedik el. A szubsztituensek a gyűrű síkja alatt és fölött találhatók.

Mills képlet

Mills formula

A szénhidrátok gyűrűs formáinak ábrázolása oly módon, hogy a gyűrű a papír síkjában van, és az e sík elé, illetve mögé mutató kötésirányokat vastagított, illetve szaggatott vonallal jelöljük. Előnyös pl. több gyűrűt tartalmazó származékok esetén.

konformációs képlet

conformational formula

A szénhidrátok tényleges térszerkezetét a legjobban visszaadó perspektivikus ábrázolás.

szék

Chair

Hattagú telített gyűrűk legstabilisabb konformációja. A gyűrű két-két szemben lévő atomja egy síkban van, a maradék kettő közül az egyik a sík alatt, a másik a sík fölött található. Piranózgyűrűrs monoszacharidok esetén két szék konformáció létezik (4C1 és 1C4), melyek energiatartalma eltérő.

félszék

Half chair

Hattagú gyűrűk egyik konformációja, melyben négy egymáshoz kapcsolódó atom egy síkban van, a maradék kettő közül az egyik a sík alatt, a másik a sík fölött található (pl. OH5).

csavart (ferde) kád

Skew boat

Hattagú telített gyűrűk egyik flexibilis konformációja. Három egymáshoz kapcsolódó és egy velük átellenes helyzetű atom egy síkban van, a maradék kettő közül az egyik a sík alatt, a másik a sík fölött található (pl. 3S5).

kád

Boat

Hattagú telített gyűrűk egyik flexibilis konformációja. A gyűrű két-két szemben lévő atomja egy síkban van, a maradék kettő a sík azonos oldalán található (pl. 2,5B).

boríték

Envelope

Öt- és hattagú gyűrűk magas energiatartalmú konformációja, melyekben egy atom kivételével az összes többi egy síkban van (pl. 4E).

anomer

anomer

Az anomer szénatom konfigurációjában különböző epimer monoszacharid származékok.

anomer effektus

anomeric effect

Először szék konformációjú piranózgyűrűs monoszacharidokban megfigyelt sztereoelektron effektus: az anomer szénatomon lévő nagy elektronegativitású szubsztituens axiális helyzete energetikailag kedvezőbb.

elektrosztatikus modell

electrostaic modell

Az anomer effektus értelmezésének egyik modellje, amely az anomer szénatom és szubsztuense kötésének dipólusmomentuma, valamint a gyűrűs oxigén nemkötő elektronpárjainak eredő diplólusmomentuma relatív elhelyezkedése alapján választja ki az alacsonyabb energiájú anomert.

delokalizációs modell

delocalization modell

Az anomer effektus értelmezésének egyik modellje, amely szerint a gyűrűs oxigén axiális helyzetű nemkötő elektronpárjának delokalizálódása az anomer szén és szubsztituense kötésének lazító pályájára csökkenti az adott anomer energiatartalmát.

mutarotáció

mutarotation

(Szó szerint: az optikai forgatóképesség változása) Szacharidok esetén az anomerek egymásba alakulását (egészen pontosan a mutarotációs egyensúlyi elegy kialakulását) kísérő forgatóképesség változás.

glikozid

glycoside

Gyűrűs szénhidrátok anomer szénatomja és egy másik molekula között heteroatomon át létrejövő kötést tartalmazó, acetál jellegű vegyülettípus. A heteroatomtól függően lehet O-, S-, N-glikozid. Általános felépítése: glikon-heteroatom-aglikon.

glikozidos hidroxilcsoport

glycosidic hydroxyl group

Gyűrűs szénhidrátok anomer szénatomjához kapcsolódó hidroxilcsoport (félacetálos hidroxil, a laktolgyűrű szabad hidroxilcsoportja).

glikozil donor

cdonor

Glikozidok előállításakor a glikont szolgáltató reakciópartner.

glikozil akceptor

glycosyl acceptor

Glikozidok előállításakor az aglikon-heteroatom molekularészt szolgáltató reakciópartner.

Fischer-féle glikozidszintézis

Fischer glycoside synthesis

Egyszerű O-glikozidok előállítási módszere: redukáló szacharidot oldószerként alkalmazható alkohollal reagáltatnak savas katalizátor jelenlétében.

Koenigs-Knorr típusú glikozidszintézis

Koenigs-Knorr type glycoside synthesis

Glikozil-halogenidek soft Lewis-savak (leggyakrabban Ag(I)-sók) és alkoholok jelenlétében végzett átalakítása.

oligoszacharid

oligosaccharide

Glikozidos kötésekkel összekapcsolódó, 2-20 azonos vagy eltérő monoszacharidból álló vegyületek gyűjtőneve. Lehetnek egyenes vagy elágazó láncúak.

diszacharid

disaccharide

Glikozidos kötéssel összekapcsolódó, 2 monoszacharidból álló vegyületek gyűjtőneve. Lehet redukáló és nem-redukáló.

nem redukáló di-, oligoszacharidok

non-reducing di-, oligosaccharides

Nem található bennük szabad glikozidos hidroxilcsoport.

redukáló di, oligoszacharidok

reducing di, oligosaccharides

Szabad glikozidos hidroxilcsoportot tartalmaznak.

nem redukáló vég

non-reducing end

Oligo/poliszacharid láncok végén található, szabad glikozidos hidroxilcsoportot nem tartalmazó monoszacharid egység.

redukáló vég

reducing end

Oligo/poliszacharid láncok végén található, szabad glikozidos hidroxilcsoportot tartalmazó monoszacharid egység.

szacharóz (nádcukor, répacukor)

sucrose (cain sugar, beet sugar)

α-D-Glükopiranozil-β-D-fruktofuranozide. Nem redukáló, édes ízű diszacharid.

cellobióz

cellobiose

4-(β-D-Glükopiranozil)-D-glükopiranóz. Redukáló diszacharid, a cellulóz alkotórésze.

maltóz

maltose

4-(α-D-Glükopiranozil)-D-glükopiranóz. Redukáló diszacharid, a keményítő és a glikogén alkotórésze.

ciklodextrin

cyclodextrine

Ciklikus oligoszacharidok, melyek α(1,4) kötéssel kapcsolódó D-glükopiranóz egységekből állnak. A monoszacharidok száma szerint α- (6), β- (7) és γ- (8) ciklodextrineket ismerünk.

poliszacharid

polysaccharide

Glikozidos kötésekkel összekapcsolódó, több száz, gyakran több ezer azonos vagy eltérő monoszacharidból álló vegyületek gyűjtőneve. Lehetnek egyenes vagy elágazó láncúak.

homopoliszacharid

homopolysaccharide

Azonos monoszacharidokból álló poliszacharidok gyűjtőneve.

heteropoliszacharid

heteropolysaccharide

Eltérő monoszacharidokból álló poliszacharidok gyűjtőneve.

glikán

glycan

Oligo- és poliszacharidok általános megnevezése. Gyakran használják glikokonjugátumok szénhidrát részének megnevezésére is.

cellulóz

cellulose

Természetes poliszacharid, β-(1→4) glikozidos kötésű D-glükóz egységek lineáris polimerje, a növények fő vázanyaga.

kitin

chitin

Természetes poliszacharid, β-(1→4) glikozidos kötésű D-glükózamin egységek lineáris polimerje, az ízeltlábúak, gombák, puhatestűek fő vázanyaga.

pektin

pectin

Természetes poliszacharidok keveréke, fő komponense az α-(1→4) glikozidos kötésű D-galakturonsavakból álló homogalakturonán. Jó gélképző sajátsága miatt élelmiszeripari felhasználása jelentős.

keményítő

starch

Természetes poliszacharid, α-(1→4) glikozidos kötésű D-glükóz egységek lineáris (amilóz) és α-(1→6) kötésekkel elágazó láncú (amilopektin) polimerjeinek keveréke, a növények fő tartalék tápanyaga.

glikogén

glycogen

Természetes poliszacharid, az amilopektinel analóg szerkezetű, de annál több elágazást tartalmazó vegyület, állatok és gombák tartalék tápanyaga.

mukopoliszacharidok (glikózaminoglikánok)

mucopolysaccharides (glycosaminoglycans)

Nyálkapoliszacharidok: lineáris heteropoliszacharidok, melyek ismétlődő diaszacharid egyégekből állnak. A diszacharidok egyik komponense hexopiranóz vagy hexopiranuronsav, a másik hexózamin típusú monoszacharid. Innen ered a glikózaminoglikán (GAG) elnevezés. A kötőszövetek fontos alkotórészei.

glikokonjugátum

glycoconjugate

Általánosan szénhidrátok és más (biológiai) molekulák glikozidos kötéssel összekapcsolt vegyületei: fontos képviselőik pl. a glikoproteinek, glikopeptidek, proteoglikánok, peptidoglikánok, glikolipidek, lipopoliszacharidok.

peptidoglikán (murein)

peptidoglycan (murein)

A baktériumok sejtfalát felépítő glikokonjugátum, lineáris heteropoliszacharid láncokból és oligopeptidekből álló térhálós szerkezetű vegyület. A poliszacharid β-(1→4) glikozidos kötésű N-acetil-glükózamin (NAG) és N-acetil-muraminsav (NAM) egységek váltakozásával épül fel, a NAM egységek között fajspecifikus oligopeptidek alakítják ki a térhálós szerkezetet. A β-laktám antibiotikumok támadáspontjai.

proteoglikánok

proteoglycans

A sejtközötti térben (extracelluláris mátrixban) megtalálható, igen sűrűn glikozilezett fehérjék, melyek szénhidrátkomponensei főképpen glikózaminoglikánok.

glikoproteinek

glycoproteins

Fehérjék aminosav oldalláncaihoz (szerin vagy threonin OH – O-glikoprotein; aszparagin (CO)NH2 - N-glikoprotein) glikozidos kötéssel kapcsolódó szénhidrátot (főleg oligoszacharidokat) tartalmazó vegyülettípusok. Alapvető szerepet játszanak egyebek között a sejtszintű kommunikációban és felismerésben.

glikolipidek

glycolipids

Lipidek és szénhidrátok konjugátumai, melyekhez változatos biológiai funkciók köthetők, pl. sejtszintű kommunikáció és felismerés, membránalkotók, vércsoport antigének.

glikokalix

glycocalix

(Szó szerint: „cukorkabát”) A sejtek felszínét borító, a sejtmembránban található glikokonjugátumok szénhidrátrészeiből álló réteg. Összetétele és szerkezete jellemző (specifikus) az adott sejtre.

szénhidrátkód

carbohydrate (sugar) code

A szénhidrátok (főleg glikonjugátumokban található oligoszacharidok) által hordozott biológiai információ, amely a glikánok szekvenciájában, gyűrűméretében, kötésmódjában, anomer konfigurációjában, elágazásaiban, subsztituenseiben és téralkatában van tárolva.

proteom

proteom

Egy adott biológiai egység (pl. sejt, szövet vagy organizmus) által előállított fehérjék összessége.

glikom

glycom

Egy adott biológiai egység (pl. sejt, szövet vagy organizmus) által előállított szénhidrátok összessége.

genom

genom

Egy szervezet teljes örökítő információállománya, amely a szevezetek többségében a DNS-ben van kódolva.

transzkriptom

transcriptom

Adott sejt által termelt RNS molekulák összessége.

mikroheterogenitás

microheterogeneity

Adott anyag molekuláinak csekély szerkezeti eltérése, amely nem jár a tulajdonságok megváltozásával. Jellemző biológiai molekulák esetén, pl. cellulózláncok hosszúsága, glikánokban az elágazások gyakorisága, glikoproteinekben a glikozilezettség mértéke.

antigén

antigen

Olyan anyag, amely antitestek termelését váltja ki (antitest generátor), és ezáltal immunválaszhoz vezet.

antitest (ellenanyag)

antibody

Az immunrendszer által termelt  fehérje (immunglobulin), amely felismeri a szervezetbe került idegen anyagokat (pl. baktériumokat, vírusokat) és részt vesz semlegesítésükben.

haptén

hapten

Olyan kismolekula, amely önmagában nem, csak egy nagyobb hordozóhoz (pl. fehérjéhez) kapcsolva képes immunválaszt kiváltani.

vakcina

vaccine

Betegséget okozó szervezet antigénjeit tartalmazó készítmény, amely elősegíti antitestek termelését és ezáltal immunitás kialakulását az adott kórokozóval szemben.

nukleinsav

nucleic acid

Nukleotidokból, mint monomer egységekből felépülő lineáris biopolimerek, melyek a genetikai információ tárolásáért és kifejezéséért felelősek.

DNS

DNA

Dezoxi-ribonukleinsav: 2-dezoxi-D-ribózt tartalmazó nukleinsav, amely a genetikai információt tárolja.

RNS

RNA

Ribonukleinsav: D-ribózt tartalmazó nukleinsavak, melyek három típusa (hírvivő – messenger, mRNS; szállító – transzfer, rRNS; riboszomális, rRNS) a genetikai információ továbbításában és a fehérjeszintézisben játszik alapvető szerepet.

nukleobázis

nucleobase

Nitrogén-heterociklusos vegyületek, amelyek a nukleotidok felépítésében vesznek részt. Típusaik a pirimidin (citozin, timin – csak DNS-ben, uracil – csak RNS-ben) és a purinvázas (adenin, guanin) származékok.

nukleozid

nucleoside

N-Glikozid típusú vegyületek, melyekben a nukleobázisok egyik nitrogénatomjához (pirimidinekben N1, purinokban N9) 2-dezoxi-β-D-ribofuranosyl- (DNS) vagy β-D-ribofuranosyl csoport (RNS) kapcsolódik. Típusaik: citidin C, timidin T, uridin U, adenosin A, guanozin G.

nukleotid

nucleotide

A nukleozidok cukorrészének 5’-OH csoportján foszfátésztert tartalmazó vegyületek. A monofoszfátok a nukleinsavak monomerjei. Di- és trifoszfát származékaik fontos metabolitok.

Watson-Crick-modell

Watson-Crick model

A DNS első publikált szerkezeti modellje (a ma ismert formák, az A, B és Z változatok közül a B), amely meghatározott geometriai paraméterekkel leírható, jobbmenetű, ellentétes irányba haladó, egymás körül felcsavarodó két helikális cukor-foszfát lánc között hidrogénkötésekkel kapcsolódó bázispárokkal jellemezhető.

bázispár

base pair

A DNS szerkezetek jellegzetessége, amely szerint a nukleotidok meghatározott párokba rendeződnek a nukleobázisok mérete/váza és a hidrogénkötések száma szerint (adenin-timin, A-T és guanin-citozin G-C). A DNS-RNS átíráskor is ezek a szerkezeti jellemzők határozzák meg a létrejövő RNS-t (G-C helyett G-U párral).

foszfodiészter kötés

phosphodiester bond

Nukleinsavak cukor-foszfát láncában található kötések, melyek az egyes nukleotid monomerek 3’- és 5’-OH csoportjait kapcsolják össze.

purin bázisok

purine bases

A nukleobázisok kondenzált gyűrűs vázat (imidazo[4,5-d]pirimidint) tartalmazó típusai (adenin, guanin).

pirimidin bázisok

pyrimidine bases

A nukleobázisok pirimidin (1,3-diazin) vázat tartalmazó típusai (citozin, timin, uracil).

hírvivő RNS

messenger RNA (mRNA)

A DNS-RNS átírás (transzkripció) során keletkező RNS molekula, melynek szerepe a fehérjeszintézisre vonatkozó információk továbbítása a riboszómákhoz.

riboszomális RNS

ribosomal RNA (rRNA)

A fehérjeszintézist végző sejtszervecske, a riboszóma legfontosabb alkotórésze.

szállító RNS

transfer RNA (tRNA)

A riboszómán történő fehérjeszintézis során az egyes aminosavakat a polipeptidlánc továbbépítési pontjához szállító molekulák.

retroszintézis

retrosynthesis

Szerves szintézisek tervezésére szolgáló módszer (retroszintetikus analízis), melynek során a célvegyületet kisebb részekre bontjuk az ún. szétkapcsolások (disconnection) révén mindaddig, amíg egyszerűen hozzáférhető építőkövekhez, kiindulási anyagokhoz jutunk.

szétkapcsolás

disconnection

A retroszintetikus analízis során alkalmazott művelet, melynek során a célmolekula kötéseit (pl. a polarizációjának megfelelően) elhasítva szintonokhoz jutunk. Utóbbiak szintézis-ekvivalensei azok a vegyületek, amelyekben a szintonra jellemző polaritású atomok találhatók, és amelyek felhasználásával a szintézis megvalósítható.

barbitursav (barbiturátok)

barbituric acid (barbiturates)

2,3,6-Trihidroxi-pirimidin, melynek 5-helyzetben szubsztituált származékai (a barbiturátok) között számos nyugtató, altató, görcsoldó hatású gyógyszer található. Függőség kialakulása miatt ma inkább csak intravénás narkotikumként és antiepileptikumként használatosak.

molekuláris biológia központi dogmája

central dogma of molecular biology

Francis Crick által lefektetett elv, amely a szekvenciális információ továbbításának sejten belüli irányát adja meg: DNS → RNS → fehérje. Ezzel ellentétes (valamint fehérje → fehérje) irányú információátadás nem történik.

fehérjeszintézis

protein synthesis

Az a folyamat, amellyel a sejtek felépítik a működésükhöz szükséges fehérjéket. Főbb részei a transzkripció (DNS-RNS átírás) és a transzláció (a polipeptidlánc szintézise a riboszómán). A fehérjék biológiailag aktív formái a legtöbbször további (ún. poszttranszlációs) módosulásokkal és feltekeredéssel (folding) jönnek létre.

transzkripció

transcription

A sejtmagban végbemenő folyamat, melynek során a DNS kettős hélixe felnyílik, és az ún templát szálról RNS másolat készül.

genetikai kód

genetic code

Azon szabályszerűségek összessége, amelyek meghatározzák, hogy a DNS-ben tárolt genetikai információ hogyan határozza meg a fehérjék aminosav sorrendjét. A nukleinsavakban három nukleotidból álló részlet (bázistriplet vagy kodon) határoz meg egy aminosavat.

replikáció

replication

A biológiai öröklődés alapvető folyamata, melynek során a DNS megkettőződik.

transzláció

translation

A fehérjeszintézisnek a sejtplazmában végbemenő részfolyamata, melyben a hírvivő RNS által kódolt aminosav szekvencia szerint a riboszómán létrejön a fehérjemolekula.

lipidek

lipids

Kémiailag igen változatos vegyületcsoportok gyűjtőneve. Közös megkülönböztető jegyük: vízben oldhatatlanok.

triglicerid

triglyceride

Glicerin és zsírsavak triésztere.

zsírok

fats

Trigliceridek szobahőmérsékleten szilárd halmazállapotú keverékei. Főleg telített zsírsavakat tartalmaznak.

olajok

oils

Trigliceridek szobahőmérsékleten folyadék halmazállapotú keverékei. Főleg telítetlen zsírsavakat tartalmaznak.

foszfolipidek, foszfogliceridek (glicerofoszfolipidek)

phospholipids, phosphoglycerides (glycerophospholipidids)

Glicerin két zsírsavval és az egyik primer alkoholos hidroxilcsoporton foszforsavval észteresített származékai, amelyekben a foszfáthoz további poláros molekularészek kapcsolódhatnak (pl. etanolamin, kolin, szerin, glicerin, inozitol). Amfipatikus molekulák, a biológiai membránok fő alkotórészei.

szfingolipidek

sphingolipids

A szfingozin (D-eritro-2-amino-1,3-dihidroxi-oktadecén) aminocsoportján zsírsavval acilezett, a primer alkoholos csoporton további poláros molekularészt (pl. etanolamint, kolint, glikozidos kötésű mono- vagy oligoszacharidot) tartalmazó vegyületek.

glikolipidek

glycolipids

Általában szénhidrátot és lipid típusú molekulát glikozidként tartalmazó glikokonjugátumok. Az AB0 vércsoport antigének pl. glikoszfingolipidek.

szterinek

sterols

Szteránvázas alkohol típusú vegyületek gyűjtőneve, eredetük szerint lehetnek fito-, zoo-, mikoszterinek (pl. koleszterin).

összetett (elszappanosítható, hidrolizálható) lipidek

complex (saponifiable, hydrolysable) lipids

Hidrolízissel bontható lipidtípusok: trigliceridek, foszfo- és glikolipidek, viaszok.

viaszok

waxes

Hosszú láncú zsírsavak (C14-C36) és alkoholok (C16-C30) észterei. Olvadáspontjuk (60-100 °C) magasabb a trigliceridekénél.

egyszerű (nem hidrolizálható) lipidek

simple (non-hydrolysable) lipids

Hidrolízissel nem bontható lipidtípusok: eikozanoidok, terpenoidok, szteroidok, karotinoidok.

eikozanoidok

eicosanoids

Az eikozanoidok parakrin hormonok, amelyek a képződés helye közelében fejtenek ki hatást. Főbb típusaik: prosztaglandinok, tromboxánok, leukotriének.

terpenoidok (izoprenoidok)

terpenoids (isoprenoids)

A természetes anyagok legnagyobb csoportja, öt szénatomos izoprén egységek összekapcsolódásával jönnek létre.

szteroidok

steroids

Három ciklohexán és egy ciklopentán gyűrűből álló, anellált gyűrűrendszert tartalmazó vegyületek gyűjtőneve.

karotinoidok

carotenoids

A tetraterpének egyedüli képviselői, 40 szénatomos, (többnyire) folyamatosan konjugált kettőskötés-rendszert tartalmazó vegyületek, természetes pigmentek.

zsírsavak

fatty acids

Alifás monokarbonsavak, amelyek lánca lehet telített vagy telítetlen. A természetes eredetűek páros számú szénatomot tartalmaznak.

esszenciális zsírsav

essential fatty acid

A szervezet számára létfontosságú zsírsavak, melyeket az adott organizmus nem képes előállítani, ezért a táplálékkal kell felvennie (pl. az ω-3 és ω-6 zsírsavak).

szappan

soap

Zsírsavak nátrium- vagy káliumsói, felületaktív anyagok. Trigliceridek (zsírok és olajok) lúgos hidrolízisének termékei.

amfipatikus (amfifil) molekulák

amphipathic (amphiphilic) molecules

Egymástól elkülönülő hidrofil (poláros) és hidrofób (apoláros) részeket/atomcsoportokat tartalmazó vegyületek (pl. felületaktív anyagok, szappanok, tenzidek, foszfolipidek).

koleszterin

cholesterol

Membránalkotó szteránvázas alkohol, amely több fontos szteroid bioszintézisének kiindulási anyaga is (pl. szteroid hormonok, epesavak, D-vitamin).

micella

micelle

Amfipatikus molekulák oldatában kialakuló (gömbszerű) aggregátumok.

lipid kettősréteg

lipid bilayer

Amfipatikus lipidek (foszfolipidek, koleszterin) molekuláiból vizes közegben kialakuló, két molekularétegből álló membrán.

liposzóma

liposome

Mesterségesen előállított, amfipatikus molekulák kettősrétege által bezárt térrész, melynek belsejében is oldatfázis található.

sejtmembrán

cell membrane

Foszfolipidekből és koleszterinből álló kettősréteg, amely két vizes fázist választ el egymástól: a sejt beltartalmát és a sejten kívüli teret. A sejtmembrán részeinek tekinthetők a kettősrétegbe beépülő, illetve azon áthatoló különféle egyéb molekulák (pl. fehérjék, glikoproteinek, glikolipidek).

lipid tutajok

lipid rafts

A sejtmembrán speciális tartományai, melyekben pl. a koleszterin, egyéb lipidek pl. szfingomielin), fehérjék feldúsulnak.

Claisen kondenzáció (észterkondenzáció)

Claisen condensation (ester condensation)

Észtermolekulák között lejátszódó, szén-szén kötés kialakulását eredményező reakció, melynek során az egyik észter bázis hatására α-helyzetben deprotonálódva (enolátképzés) nukleofilként támad a másik észter acil szénatomján, melyről az alkoxicsoport lehasad (acil nukleofil szubsztitúció). A termék egy β-keto-észter típusú vegyület.

koenzim A (CoA)

coenzyme A (CoA)

Adenozin-difoszfátból, pantoténsavból és ciszteaminból felépülő koenzim, melynek fontos szerepe van a zsírsavak bioszintézisében és oxidatív lebontásában, illetve a citrátkörben a piruvát oxidációjában.

dimetilallil-pirofoszfát

dimethylallyl pyrophosphate

A terpenoidok bioszintézisének egyik kulcsvegyülete.

izopentenil-pirofoszfát

isopentenyl pyrophosphate

A terpenoidok bioszintézisének egyik kulcsvegyülete.

fej-láb illeszkedés, ~kapcsolódás

head-to-tail coupling

Terpenoidokban az izoprén egységek kapcsolódásának egyik módja, ahol az egyik izoprén 1-es szénatomja (fej) a másik izoprén 4-es szénatomjához (láb) kötődik.

láb-láb illeszkedés, ~kapcsolódás

tail-to-tail coupling

Terpenoidokban az izoprén egységek kapcsolódásának egyik módja, ahol két izoprén 4-es szénatomja (láb) között alakul ki kötés.

hemiterpén

hemiterpene

Egyetlen izoprén egységet tartalmazó C5 terpenoidok (pl. prenol, izovaleriánsav).

monoterpén

monoterpene

Két izoprén egységet tartalmazó C10 terpenoidok (pl. geraniol, limonén).

szeszkviterpén

sesquiterpene

Három izoprén egységet tartalmazó C15 terpenoidok (humulén, farnezol).

diterpén

diterpene

Négy izoprén egységet tartalmazó C20 terpenoidok (pl. geranilgeranil pirofoszfát, cafestol).

szeszterterpén

sesterterpene

Öt izoprén egységet tartalmazó C25 terpenoidok (geranilfarnezol).

triterpén

triterpene

Hat izoprén egységet tartalmazó C30 terpenoidok (szkvalén, lanoszterin).

tetraterpén

tetraterpene

Nyolc izoprén egységet tartalmazó C40 terpenoidok (karotinoidok).

szkvalén

squalene

Két farnezil pirofoszfát láb-láb illeszkedésével kialakuló nyílt láncú triterpén, melynek eltérő gyűrűzáródásai vezetken a pentaciklusos triterpénekhez, illetve lanoszterinen át a szteroidokhoz.

politerpének

polyterpenes

Nagyszámú izoprén egységet tartalmazó természetes polimerek.

kaucsuk

caoutchouc

Természetes, fej-láb illeszkedésű politerpén, melyben a kettős kötések konfigurációja cisz.

guttapercha

guttapercha

Természetes, fej-láb illeszkedésű politerpén, melyben a kettős kötések konfigurációja transz.

szaponinok

saponins

Glikozidok, melyek alacsony koncentrációban is vizes oldatok habzását okozzák. Amfipatikus molekulák, melyek hidrofil része a szénhidrát, hidrofób része lehet szteroid vagy pentaciklusos triterpenoid.

szívre ható szteroid glikozidok

cardioactive steroid glycosides

Szívelégtelenségek és arritmiák kezelésére alkalmazott (növényi eredetű) szteroid glikozidok.

epesavak

bile acids

C24 szteroid karbonsavak, melyek az epében sóik formájában fordulnak elő, feladatuk a zsírok emulzifikálása és az emésztés elősegítése.

hormonok

hormones

A kémiai hírvivők egyik csoportja. Belső elválasztású mirigyek (endokrin rendszer) által termelt anyagok, melyek a véráramba kerülve (a szervezet távoli pontjain is) szabályozzák a szervezet működését. Kémiailag változatos szerkezetűek, pl. peptidek (pl. oxitocin, vazopresszin, inzulin)), szteroidok (nemi hormonok, mellékvesekéreg hormonjai), katecholaminok (pl. epinefrin=adrenalin, norepinefrin=noradrenalin).

lipoproteinek

lipoproteins

Fehérjék és lipidek komplexuma (ötödleges szerkezet), melyet foszfolipidek (egyrétegű) hártyája vesz körül, és a belsejében elhelyezkedő zsírok, koleszterin észterek, stb. vizes közegben történő szállítására szolgál.

sikimisav útvonal

shikimic acid (or shikimate) pathway

Elsődlegesen aromás aminosavak (fenilalanin, tirozin, triptofán) előállítását végző, mikroorganizmusokban és növényekben (de állatokban nem!) működő soklépéses biokémiai szintézis, melynek metabolitjai többek között a fenilpropanoidok és az alkaloidok bioszintézisének kiindulási anyagai.

tanninok (csersavak)

tannines

Növényi eredetű polifenolok (pl. a sikimisav útvonal metabolitjaiból keletkező galluszsav észterei), melyek képesek fehérjék összekapcsolására és kicsapására (bőrcserzés). Számos élelmiszer, gyümölcsök, italok is tartalmaznak tanninokat.

galluszsav

gallic acid

3,4,5-Trihidroxi-benzoesav, a tanninok igen gyakori összetevője észtere formájánban.

fahéjsav és kumarinsav

cinnamic acid and coumaric acid

3-Fenil-, illetve 3-(4-hidroxifenil)-propénsav, melyek a fenilalaninból, iletve tirozinből történő ammónia-eliminációval keletkeznek.

hidroxi-fahéjalkoholok

hydroxy-cinnamyl alcohols

Fahéjsav típusú vegyületek (pl. kumarinsav, kávésav, ferulasav) karboxilcsoportjának redukciója révén keletkező primer alkoholok; dimerizációjuk lignánokhoz, polimerizációjuk ligninhez vezet.

fenolok oxidatív kapcsolása

phenolic oxidative coupling

A lignán- és ligninképződés alapreakciói, melyekben fenolból oxidatív behatásra keletkező fenoxilgyök, illetve ennek izomerjei kombinálódnak. Az összekapcsolódást követő tautomerizációval o- és p-helyzetben hidroxilezett difenil-éter és bifenil származékok képződnek.

lignán

lignan

Két hidroxi-fahéjalkohol molekulából oxidatív behatásra képződő gyökök kombinációs és addíciós reakcióiban keletkező vegyületek.

lignin

lignin

Hidroxi-fahéjalkoholokból oxidatív behatásra képződő gyökök kombinációs és addíciós reakcióiban keletkező, szabálytalan, nem ismétlődő szerkezetű polimer. A fás szárú növényekben a cellulózal együtt a fő vázalkotó anyag.

flavonoidok

flavonoids

Fenilpropanoid típusú vegyületek, a kromán telített gyűrűjének szénatomjaihoz kapcsolódó fenilcsoport helyzetétől függően flavonoid (2-Ph), izoflavonoid (3-Ph), neoflavonoid (4-Ph) vázuk lehet.

fenilpropanoidok

phenylpropanoids

Fenilalaninból képződő növényi eredetű vegyületek, közös jellemzőjük a fenilcsoporthoz kapcsolódó három szénatomos lánc (amely további gyűrű része is lehet). Képviselőik pl. a fahéjsavak- és alkoholok, kromán- és kumarinvázas vegyületek, flavonoidok.

antocianidinek

antocyanidines

Növényi színanyagok, színük a pH-tól függ. Vázukat a flavonból származtatható aromás flaviliumion alkotja, változatosan hidroxilezett származékaik glikozidjai az antocianinok.

alkaloidok

alcaloides

Kis molekulatömegű, nitrogéntartalmú, (főképp) növényi eredetű, többnyire bázisos jellegű vegyületek, gyakran farmakológiai hatással. Felosztásuk történhet pl. a bioszintézis kiindulási aminosava szerint vagy a bennük található gyűrűk szerkezete alapján.

antibiotikumok

antibiotics

Antibiotikum: baktériumok vagy gombák által termelt anyag, amely más baktériumokat vagy gombákat elpusztít, vagy növekedésüket megakadályozza.

Ma már tág értelemben, eredetüktől függetlenül minden olyan anyagot antibiotikumnak nevezünk, amelyek a fenti hatásokat mutatják.

szimbiózis

symbiosis

Két vagy több különböző faj (általában egymásra utalt) szoros együttélése. A szimbiózisban mindkét fél kölcsönös előnyökhöz jut.

antibiózis

antibiosis

Az allelopátia egyik fajtája. Egyes növények, algák,  baktériumok, korallok, vagy gombák képessége arra, hogy bizonyos molekulák kibocsátása útján a környezetükben levő más növények stb. életfolyamatait gátolják, illetve lehetetlenné tegyék.

allelopátia

allelopathy

Biológiai jelenség: növények, algák, baktériumok, korallok vagy gombák szerves vegyületek kibocsátásával szomszédjaik életfolyamatait befolyásolják, azok növekedését elősegítik vagy gátolják, sőt magjaik csirázását is megakadályozzák.

baktericid

bactericide

A baktericid anyagok megölik a baktériumokat. A bakteriális sejtfalat vagy sejtmembránt vagy létfontosságú bakteriális enzimeket támadó antibiotikumok (β-laktámok, illetve kinolonok, szulfonamidok) általában baktericid hatásúak.

bakteriosztatikus

bacteriostatic

A bakteriosztatikus antibiotikumok gátolják a baktériumok növekedését és szaporodását, de nem ölik meg őket. A bakteriális fehérjeszintézist támadó antibiotikumok (aminoglikozidok, makrolidok, tetraciklinek) általában bakteriosztatikus hatásúak.

széles- és szűk spektrumú antibiotikumok

broad- and narrow-spectrum antibiotics

A széles spektrumú antibiotikumok sokféle baktérium ellen hatásosak, míg a szűk spektrumúak csak egyes típusokra (Gram-pozitívak vagy Gram-negatívak) hatnak.

aminoglikozidok

aminoglycosides

Az antibiotikumok egyik csoportja, melyben egy aminociklitol egységhez 2-3 ritka monoszacharid kapcsolódik glikozidos kötéssel.

béta(β)-laktám antibiotikumok

β-lactam antibiotics

2-Azetidinon=β-laktám gyűrűt tartalmaznak önmagában vagy más gyűrűkkel anellálva, legfontosabb képviselőik a monobaktámok, penicillinek és cefalosporinok. A bakteriális sejtfal szintézisét gátolják.

penicillinek

penicillines

A klinikumban használatos legrégebbi antibiotikumok, vázukban a β-laktám gyűrű tiazolidinnel van kondenzálva.

fermentáció

fermentation

Kémiai folyamat, amelynek során sejtes (esetleg sejtmentes) közegben valamely szerves anyagot enzim hatásának kitéve bontanak le. Jellemzően baktériumok vagy élesztőgombák használatával végzik, és pl. cukrokat bontanak le oxigén kizárásával. Tipikus fermentációs termék a sör, a bor és egyes antibiotikumok (pl. penicillin).

félszintézis

semisynthesis

Félszintézis vagy részleges kémiai szintézis segítségével történik természetes forrásból izolált anyagok további átalakítása valamilyen hasznos termékké. Akkor célszerű az alkalmazása, ha az átalakítandó molekula nagyon bonyolult vagy teljes szintézissel végzett előállítása költséges. Alkalmazzák pl. penicillinszármazékok előállításakor.

totálszintézis

total synthesis

Nagy molekulájú, bonyolult vegyületek előállítása könnyen hozzáférhető, olcsó kismolekulák felhasználásával.

cefalosporinok

cefalosporines

Az antibiotikumok egyik csoportja, melyben a β-laktám gyűrű egy dihidrotiazin résszel van kondenzálva. Alkalmazható penicillinallergia esetén is.

monobaktámok

monobactams

A (nem kondenzált) β-laktám gyűrű oldalláncainak változatásával is hatékony antibiotikumok nyerhetők, előállításuk (ellentétben a penicillinekkel és a cefalosporinokkal) szintetikusan történik.

makrolid antibiotikumok

macrolid antibiotics

Makrociklusos laktonok tipikusan 12-16 atomos gyűrűvel, a polién makrolidok esetén 26-38 atomos gyűrűkkel, melyek metil- és hidroxilcsoportokkal vannak helyettesítve, utóbbiak közül egy vagy több glikozilezett is lehet. A fehérjeszintézist gátolják.

porfinváz

porphin skeleton

Négy pirrolgyűrű (2- és 5-helyzetben) metincsoportokkal összekapcsolva alkotja ezt a Hückel-aromás makrociklust. Fémionok koordinációjára alkalmas.

porfirinek

porphirines

A porfinnal analóg makrociklusok, pl. a klorin- vagy a korrinváz. Fémionok koordinációjára alkalmasak, biológiailag fontos komplex vegyületek alkotórészei (klorofill, B12 vitaminok).

hem

haem (British), heme (American)

Vas(II) és helyettesített porfin komplexe, amely oxigénszállító fehérjék (hemoglobin, mioglobin) prosztetikus csoportja. Citokrómokban (redoxi reakciókban szerepet játszó membránfehérjék) az elektrontranszferben vesz részt.

klorofill

chlorophyll

Növények (valamint algák és cianobaktériumok) zöld színanyaga, a fotoszintézis fényabszorbere. Magnézium(II) és helyettesített klorinváz komplexe.

vitaminok

vitamines

A vitaminok a(z emberi) szervezet számára nélkülözhetetlen, kis molekulatömegű, változatos összetételű szerves vegyületek, melyeket a táplálékkal kell felvenni. Egyes vitaminok képződése elővitaminokból (provitaminokból) is történhet. Nem minden szervezet számára azonos vegyületek a vitaminok (pl. a C-vitamin az ember számára nélkülözhetetlen, de a legtöbb állat képes előállítani). Két nagy csoportjuk a zsírban (A, D, E, K), illetve a vízben oldódó (B, C, H, P) vitaminok.