alapanyag

feedstock

A magasabb feldolgozottsági fokú kiindulási anyag, amely a termék jellegét adja, az alapanyag.

autokatalízis

autocatalysis

Az a folyamat, amelyben a keletkezett anyagok egyike katalizátor, s mint ilyen gyorsítja a reakciót.

bitumen

bitumen

A bitumen a kőolajban lévő, fekete színű, igen nagy viszkozitású, termoplasztikus anyag; amely nagymolekulájú szénhidrogének és O-, S- és N-tartalmú szénhidrogén-származékok elegye.

cseppfolyósított földgáz

LNG, liquified natural gas

Mínusz 160oC-ra hűtve a földgáz atmoszférikus nyomáson (nagy nyomáson lényegesen magasabb hőmérsékleten) cseppfolyósítható, és így könnyebben szállítható. A gyakorlatban nagyobb nyomást alkalmazva mínusz 50oC körüli hőmérsékleten tartják folyadék fázisban a földgázt.

downstream

downstream

Az olaj- és gáziparban a feldolgozás és kereskedelem tevékenységet downstream üzletágnak nevezik.

energiamérleg

energy balance

Az energiamérleg a folyamatba bevitt, a keletkező és/vagy elnyelődő, valamint a kijövő energia egyenlege.

fajlagos anyagfelhasználás

specific material consumption

Egységnyi tömegű termék előállításához felhasznált anyagmennyiség (kg/kg).

fajlagos energiafelhasználás

specific energy consumption

Egységnyi tömegű termék előállításához felhasznált energia mennyisége (kWh/kg).

fehéráruk

white products

Kőolajok atmoszférikus desztillációjával nyert különböző párlatok (benzin, petróleum, gázolaj) gyűjtőneve.

fluidágyas katalítikus krakkolás (FCC)

fluid catalytic cracking) (FCC)

Olyan katalitikus krakkolás, amelyben a katalizátor fluidizált állapotban van.

folyamatos gyártás

continuous production

A folyamatos gyártás során, a készülékeken az anyagok átfolynak: a kiindulási anyagoknak a készülékbe való belépése és a végtermékek eltávolítása folyamatosan és egy időben megy végbe.

folyamatos gyártás

continuous production

Folyamatos az a gyártás, amelyben a berendezésen át állandóan áramlanak a résztvevő anyagok.

gázhidrátok

gas hydrates

Bizonyos hőmérséklet- és nyomásviszonyok között gázokból és vízből (vízgőz is elegendő) szilárd gázhidrátok képződnek. A petrolkémiában fontos hidrátképző gázok: metán, etán, propán.

gazolin

natural gas liquids

A gazolin a kitermelt földgázból kinyerhető cseppfolyós szénhidrogének (jellemzően bután, pentán, hexán) elegye. Nevezik földgázbenzinnek is. A motorbenzinek egyik keverőkomponense.

gudron

gudron

A pakura vákuumdesztillációjának maradéka.

gyártási kapacitás

production capacity

A gyártási kapacitás az adott reaktorban, vagy üzemben egy bizonyos idő alatt (általában egy év) gyártható termék mennyiségét jelenti. Nem tévesztendő össze a kapacitással, amely befogadóképességet jelent.

hatásfok

efficiency

Hatásfoknak nevezzük az azonos dimenziójú, hasznosított és bevezetett mennyiségek hányadosát.

heterogén katalízis

heterogeneous catalysis

A heterogén katalízis körébe azok a folyamatok tartoznak, amelyekben a katalizátor más fázisban van, mint a reaktáns. (ha a katalizátor és a reaktáns azonos fázisban van, homogén katalízisről beszélünk).

hidrokrakkolás

hydrocracking

A hidrokrakkolás hidrogén jelenlétében folyó katalitikus krakkolás.

homogén katalízis

homogeneous catalysis

Ha a katalizátor és a reaktáns azonos fázisban van, homogén katalízisről beszélünk.

hozam

yield

A hozam vagy kitermelés kifejezi, hogy a termék hányad része a sztöchiometrikus mennyiségnek.

hőbomlás

thermal decomposition, thermolysis

A hőbomlás hőhatásra bekövetkező bomlás. A petrolkémiában hőbomláson alapul a krakkolás, viszkozitástörés, kokszolás, pirolízis.

inhibitorok

inhibitors

A katalizátorok valamilyen sajátságát (pl. aktivitását, szelektivitását stb.) csökkentő anyagokat inhibitoroknak (bizonyos esetekben katalizátormérgeknek) nevezzük.

karbamidos adduktképzés

urea clathrate formation process

A C15−C30 n-alkánok elkülönítésének módszere. A n-alkánok elkülönítése karbamidos adduktképzés segítségével azon a jelenségen alapul, hogy az elágazatlan szénláncú molekulák a feleslegben vett karbamiddal szilárd kristályos addíciós termék keletkezése közben reagálnak, míg a többi szénhidrogén nem.

karbamidos extraktív kristályosítás

urea extractive crystallization process

A C15−C30 n-alkánok elkülönítésének módszere. A n-alkánok elkülönítése karbamidos extraktív kristályosítással azon a jelenségen alapul, hogy az elágazatlan szénláncú molekulák a feleslegben vett karbamiddal szilárd kristályos addíciós termék keletkezése közben reagálnak, míg a többi szénhidrogén nem.

katalitikus kéntelenítés

catalytic desulfurization

Az atmoszférikus desztilláció petróleum- és gázolajpárlatának fő finomítási eljárása a katalitikus hidrogénezéssel történő kéntelenítés, azaz hidrodeszulfurizáció (HDS).

katalitikus krakkolás

catalytic cracking

Katalizátor alkalmazásával történő krakkolás. Nyersanyaga mindig valamilyen kőolajpárlat (gázolaj, könnyebb kenőolajpárlatok).

katalizátor

catalyst

A katalizátor olyan anyag, amely megnöveli valamely kémiai rendszer egyensúlyi helyzetéhez vezető sebességét anélkül, hogy a folyamatban elhasználódna. . A katalizátor nem fogy el abban a reakcióban, amelyet katalizál, de elfogyhat, vagy elvesztheti aktivitását mellékreakciók eredményeképpen.

katalizátor aktivitása

catalyst activity

A katalizátor aktivitása: időegység alatt egységnyi mennyiségű katalizátorral átalakított reaktáns mennyisége.

katalizátor aktivitása

catalyst activity

A tömegegységnyi katalizátorral időegység alatt átalakított anyag mennyisége.

katalizátor fáradása

catalyst ageing, catalyst deactivation

Az idő előrehaladtával a legkiválóbb katalizátorok is fokozatosan elvesztik katalitikus sajátságaikat: ez a jelenség a katalizátor fáradása. Az aktivitás csökkenésének okai: mérgeződés, a felület csökkenése-szinterelődése, a felület ”lehámlása” (az aktív komponens leválik a hordozóról), a katalizátor tömege csökken (kihordás miatt), az aktív komponens kioldódása.

katalizátor stabilitása

catalyst stability

A katalizátor az a képessége, hogy aktivitását megőrizze.

A katalizátor aktivitásmegőrző képessége.

katalizátorhordozók

catalyst carriers

A katalizátorhordozók az aktív komponens váz-, ill. kötőanyagai. Katalitikus aktivitásuk az adott reakcióban kicsi vagy egyáltalában nincs, mennyiségük az aktív komponenseknél általában nagyobb. A katalizátorhordozók alkalmazásakor egyik fő cél, hogy takarékoskodjanak az aktív komponenssel.  

katalizátormérgek

catalyst poisons

Sok vegyület már kis mennyiségben is csökkenti, sőt teljesen meg is szünteti a katalizátorok aktivitását. Ezeket az anyagokat katalizátormérgeknek nevezzük.

kémiai technológia

chemical technology

A kémiának az a területe, amely a laboratóriumban kidolgozott szintézisek nagyüzemi méretű megvalósításával foglalkozik. (Számos fogalmi átfedés van kémiai technológia, műszaki kémia, ipari kémia, vegyipari művelettan, vegyipari mérnöki technika és más elnevezések között.)

kémiai technológia

chemical technology

A vegyipari gyakorlat tudománya. Fő feladata a kémiai termékek előállítási lehetőségeinek vizsgálata, gazdaságos ipari módszerek, valamint üzemszerű megvalósításuk kidolgozása.

kémiai technológia

chemical technology

A vegyipari gyártásról szóló ismeretek összessége.

kémiai technológia

chemical technology

A kémiai technológia az ipari méretekben kivitelezett anyagátalakítás tudománya.

kénkinyerés − Claus-eljárás

sulphur recoveryClaus process

Az eljárás során égetőkamrában (termikus reaktorban 900-1100 oC-on) a kénhidrogén 1/3-ad része kén-dioxiddá ég el. A keletkezett H2S-SO2 elegy Al2O3-tartalmú katalizátorral töltött reaktorban reagál, miközben cseppfolyós kén képződik.

kitermelés

yield

A kitermelés vagy hozam kifejezi, hogy a termék hányad része a sztöchiometrikus mennyiségnek.

know-how

know-how

A know-how olyan, a gyakorlatban alkalmazható, még viszonylag szűk körben ismeretes műszaki, szervezési, vezetési, gazdasági, tudományos ismeretek gyűjtőfogalma, amelyek gyakorlati hasznuk miatt a körön kívülállók számára gazdasági értéket képviselnek, és így valamilyen formában csere tárgyát képezik (know-how szerződések).

kokszolás

coking

A kokszolás erélyes (nagy konverziójú) termikus krakkolás. A benzin- és gázolajkomponenseket is gyártó termikus krakkolás változata.

konverzió

conversion

A konverzió vagy átalakulás azt fejezi ki, hogy a reaktorban egyszeri áthaladáskor a nyersanyag hányad része alakult át különböző anyagokká. Beszélhetünk hasznos és összes konverzióról. Ha egyszerűen - jelző nélkül - beszélünk konverzióról, akkor az összes konverzióra gondolunk.

krakkolás

cracking

A krakkolás enyhe hőbontási folyamat, amelyben nagyobb szénatomszámú szénhidrogénekből rövidebb szénláncú szénhidrogéneket nyernek.

kvencselés

quenching

A kvencselés gyors lehűtést jelent.

kvencselés

quenching

A kvencselés a reakciók befagyasztását jelenti; azt a célt szolgálja, hogy a reakciókban keletkezett céltermék(ek) ne vegyenek részt további reakciókban: egymással, vagy más jelenlevő komponensekkel.

lepárlási benzin

straight run gasoline

Kőolaj atmoszférikus lepárlásakor nyert olyan cseppfolyós termék, amely 210oC-ig forró szénhidrogénekből áll.

licenc

licence

A gyakorlatban alkalmazható, szabadalmaztatott vagy nem szabadalmaztatott találmány vagy know-how birtokbavételére, illetve használatára, szerzői jogra, védjegyre vonatkozó engedély.                

molekulaszitás szelektív adszorpció

molecular sieve selective adsorption process

A C5−C24 n-alkánok elkülönítésének módszere. A C5−C24 n-alkánok a molekulaszita pórusaiban adszorbeálódnak, az elágazó láncú és ciklikus szénhidrogének pedig nem.

motorüzemanyag

motor fuel

Motorbenzin, kerozin, dízelgázolaj.

munka termelékenysége

productivity of labour

A munka termelékenysége az egységnyi idő alatt gyártott terméket jelenti mennyiségben vagy értékben kifejezve, a gyártásban közvetlenül és/vagy közvetve foglalkoztatott egy főre vonatkoztatva.

nyersanyag

raw material

A bányászással kitermelt kiindulási anyag a nyersanyag.

nyersanyagforrások

raw material resources

A nyersanyagforrások egy ország ismert és feltárható, bányászható, ásványi anyagai.

önköltség

cost price

Az önköltség a termelési költségnek a termék (vagy szolgáltatás) egységére eső része (Ft/egység).

pakura

pakura

A kőolaj atmoszférikus desztillációjának maradéka.

petrolkémia

petrochemistry

A petrolkémia a kémiai technológia egy részterületének elnevezése, amely szerves kémiai alapanyagok kőolajból és földgázból való előállításával és továbbfeldolgozásával foglalkozik.

petrolkemikáliák

petrochemicals

A petrolkemikáliák a kőolajból vagy földgázból petrolkémiai eljárásokkal előállított vegyületek.

pirolízis

pyrolysis

A pirolízis: gázhalmazállapotú céltermék(ek)hez vezető hőbontás.

pirolízisbenzin

pyrolysis gasoline

Az olefinművekben az alapanyagok (vegyipari benzin és gázolaj, valamint egyéb könnyű- szénhidrogének) pirolízise során a főtermékek (etilén és propilén) mellett keletkező, a benzinek forráspont-tartományába eső értékes kísérő termékek elegye, jelentős aromás tartalommal.

promotorok

promoters

A katalizátorok működésére kedvező hatású adalékokat promotoroknak (aktivátoroknak) nevezzük. A promotor olyan anyag, amelyet készítés közben kis (általában 10%-nál kisebb) mennyiségben adnak a katalizátorhoz: egymagában kis aktivitású vagy inaktív, de a szóban forgó reakcióban fokozza az aktív komponens aktivitását, stabilitását vagy szelektivitását.

propános bitumenmentesítés

propane deasphalting

A propános bitumenmentesítés a vákuumdesztilláció maradékának, a gudronnak, cseppfolyós propánnal történő ellenáramú extrakciója. Az extrakció során a gudronból az olajos részeket a cseppfolyós propán kioldja. A cseppfolyós propánban oldhatatlan rész az extrakciós bitumen.

recirkuláció

recirculation

Recirkulációról beszélünk, ha a reaktorból távozó, át nem alakult nyersanyagokat visszavezetik a reaktorba.

reformálás

reforming

azok az átalakító eljárások, amelyeknek elsősorban a nyersanyagok szénhidrogén-összetételének a megváltoztatása, és nem kisebb molekulasúlyú elegy előállítása a céljuk.

reformált benzin

reformate gasoline

Katalitikus reformálással megnövelt aromás- és izoalkán-tartalmú, és így a kiindulási benzinnél magasabb oktánszámú, benzin.

segédanyag

auxiliary material

A kisebb jelentőségű kiindulási anyagok a segédanyagok.

szabadalom

patent

A találmány jogi oltalmi formájának a neve. A szabadalom jogosultjának a jogszabályok keretei között kizárólagos joga van arra, hogy a találmányt hasznosítsa, illetve a hasznosításra másnak engedélyt (licencet) adjon.

szabvány

standard

Rendszeresen ismétlődő műszaki-gazdasági feladatok legkedvezőbb (leggazdaságosabb) megoldását meghatározó eljárás.

szabvány

standard

A szabvány tartalmazza a termékek méreteire, minőségére, ellenőrzésük módszereire, csomagolásuk módjára, a gyártási eljárásra stb. vonatkozó törvényes előírásokat.

szakaszos gyártás

batch production

A szakaszos gyártás során bizonyos időközönként betöltik a kiindulási anyagokat, végrehajtják a kívánt műveleteket, majd a készülékből a készterméket eltávolítják. A készülék ürítése után a lépések ismétlődnek.

szakaszos gyártás

batch production

Szakaszos az a gyártás, amely időben periódikusan ismétlődő lépésekből áll: a kiindulási anyagok adagolása, a művelet elvégzése, illetve a folyamat levezetése, a készülék kiürítése és újbóli előkészítése. A készülék egyszeri feltöltésénél használt nyersanyagokat töltetnek vagy sarzsnak nevezik.

szintézisgáz

synthesis gas

A szintézisgázok: H2/CO és H2/N2 gázelegyek szintézisekhez (metanol-, továbbá butanol- és más oxoszintézisekhez, szénhidrogének és ammónia szintéziséhez).

találmány

invention

Olyan eredeti és gazdasági szempontból értékes műszaki eljárás, illetve megoldás, amely a technika ismert állásához viszonyítva haladást jelent. Elismeréséhez lényeges követelmény az újdonság, éspedig világviszonylatban. Az újítástól csak viszonylagos újdonságot követelnek meg, tehát csak azon a helyen kell újnak lennie, ahol benyújtották.

termikus krakkolás

thermal cracking

A termikus krakkolás szénhidrogén-molekulák magas hőmérsékleten bekövetkező olyan reakcióinak összessége, amelyeknek hatására szén-szén kötés vagy szén-hidrogén kötés felszakadása következik be.  A krakkolás gyakorlati célja több motorbenzin és gázolaj előállítása. Főképpen párlási maradékokat dolgoznak fel termikus krakkolással. és a késleltetett kokszolás. termikus krakkolás.

tömegmérleg

mass balance

A tömegmérleg a felhasznált és kapott anyagok tömegének egyenlege. A tömegmegmaradás törvénye szerint a belépő tömegnek egyenlőnek kell lennie a gyártás után kapott tömeggel; ha veszteség nincsen. A tömegmérleg jelentős hiánya az ellenőrizetlen elcsurgásra és hulladékképződésre hívja fel a figyelmet. A tömegmérleg felírható a teljes folyamatra vagy annak csak egy részére, az összes komponensre vagy csak egyre.

upstream

upstream

Az olaj- és gáziparban a kutatás és termelés tevékenységet upstream üzletágnak nevezik.

vegyipar

chemical industry

Az ipar azon ágainak a gyűjtőneve, amelyek kémiai folyamat, vagyis anyagátalakítás révén termelnek új értéket képviselő termékeket.

vegyipar

chemical industry

Gyűjtőfogalom olyan iparágakra, melyek a vegyi összetétel megváltoztatása útján állítják elő termékeiket. A fogalom értelmezése nem egységes sem a különböző iparágakon belül, sem az egyes országokban. A gyakorlatban értelmezett vegyipar rendszerint e meghatározásnál szűkebb fogalom.

viszkozitástörés

viscosity breaking

A viszkozitástörés enyhe (kis konverziójú) termikus krakkolás. A viszkozitástörés célja a fűtőolajként használatos maradványok viszkozitásának csökkentése, javítva ezzel porlaszthatóságukat, ami a tüzeléskor lényeges.

vízgőzös hőbontás steam cracking

Olefingyártás szénhidrogénekből vízgőz jelenlétében történő hőbontással.

vízgőzös reformálás

steam reforming

CO/H2 gázelegy gyártása szénhidrogénekből.