abszolút páratartalom

absolute moisture

1 m3 levegőben lévő vízgőz tömege g-ban.

alagcső (dréncső)

drain tube

Porózus vagy perforált falú égetett agyagból, műanyagból vagy betonból készült cső, amelyet a talajnedvesség szabályozása céljából (lecsapolás, öntözés, szivárogtatás) fektetnek le a talajba.

anaerob mikro-organizmus

anaerob micro-organism

Molekuláris oxigén teljes vagy majdnem teljes hiányában élő és szaporodó mikroorganizmus (gomba, baktérium)

anyagmérleg

mass balance

Egy gyártási vagy szolgáltatási folyamat belépő (I: input) és kilépő (O: output) anyagmennyiségeit veszi számba. Helyes anyagmérleg esetén a technológia belépő és kilépő oldalán szereplő anyagok mennyiségei megegyeznek.

ártalmatlanítás

disposal

A hulladék okozta környezetterhelés csökkentése, környezetet veszélyeztető, szennyező, károsító hatásának megszüntetése, kizárása a környezet elemeitől történő elszigeteléssel vagy anyagi minőségének megváltoztatásával (lerakás, termikus ártalmatlanítás, más kémiai, biológiai vagy fizikai eljárás).

átlagos koncentráció, ÁK

average concentration

A légszennyező anyagnak a munkahely levegőjében egy műszakra megengedett átlag-koncentrációja, mg/m3.

autotróf szervezetek

autotrophic organization

Olyan szervezetek, amelyek a Nap fényenergiája segítségével (fotoszintézis) vagy redukált szervetlen anyagok oxidációjával (kemoszintézis) termelnek szerves anyagot.

biogáz

biogas

A szerves anyagok anaerob bomlásakor, illetve erjedésekor, rothadásakor (baktériumok közreműködésével) keletkező, főleg CO2-ból és CH4-ból álló gázelegy.

biokémiai oxigénigény, BOI

biochemical oxygen demand, BOC

A szennyvízben lévő biológiailag bontható anyagok bakteriális bontása során, meghatározott idő alatt fogyott oxigén mennyisége (oxigénfogyasztás g/m3-ben). A lebontást jellemző oxigénfogyasztás mértéke és sebessége sok tényezőtől, így a vízmintában lévő mikroorganizmusok természetétől és számától, a szerves anyagok minőségétől, az egyéb tápanyag- és oxigénellátottságtól, a hőmérséklettől, a toxikus anyagok jelenlététől, stb. függ.

biológiailag lebontható hulladék

biodegradable waste

Biohulladék. Minden szervesanyag-tartalmú hulladék, ami anaerob vagy aerob módon (mikroorganizmusok, talajélőlények vagy enzimek segítségével) lebontható.

bűz

stench

Kellemetlen szagú légszennyező anyag vagy anyagok keveréke, amely összetevőivel egyértelműen nem jellemezhető.

csapadék

precipitation

A légkörből a föld felszínére jutó víz.

csurgalékvíz

leachate

Minden olyan folyadék, amely a lerakott hulladékon átszivárog, vagy amelyet a hulladéklerakó magában tart, illetve amely a csurgalékvízgyűjtő rendszeren elvezetésre kerül.

denitrifikáció

denitrification

Nitrit- és nitrátvegyületek elemi nitrogénné való redukciója baktériumok segítségével.

detergens

detergent

Olyan anyagok (felületaktív anyagok, tenzidek), amelyek csökkentik az oldószer (víz) felületi feszültségét (pl. mosószerek).

egészségügyi határérték

exposure limit

A légszennyezettségnek a tudomány mindenkori szintje alapján megállapított azon mértéke, amely tartós egészségkárosodást nem okoz, és amelyet az emberi egészség védelme érdekében meghatározott módon és időn belül be kell tartani.

elérhető legjobb technika

best available techniques, BAT

A leghatékonyabb technika a környezet egészének magas szintű védelme érdekében. Az elérhető legjobb technika a kibocsátási határértékek megállapításának alapja.

eleveniszap

activated sludge

A biológiai szennyvíztisztítás második, biológiai fokozatában keletkezett, élőlényeket tartalmazó, pelyhes szerkezetű tömeg, ami állhat csupán „aktív”, a szennyező anyagok lebontására alkalmas mikroorganizmusokból, de egyéb szerves és szervetlen anyagokat is tartalmazhat.

energetikai hasznosítás

energy recovery

A hulladék energiatartalmának kinyerése.

eutrofizáció

eutrophication

A vizekben bekövetkező természetes vagy mesterséges eredetű növényi tápanyagdúsulás (nitrogén-, foszforvegyületek), amelyet követ a felszíni vizek elnövényesedése (algásodás, hínárosodás), azaz a víz trofitásfokának növekedése.

expozíciós idő

exposure time

A dolgozó tartózkodási ideje a szennyezett levegőjű munkahelyen.

fertőtlenítés

disinfection

Olyan fizikai vagy kémiai eljárás, amely a kórokozók elpusztítását és fertőzőképességük csökkentését segíti elő.

flokkulálás

flocculation

(Pelyhesítés, koagulálás) Nagy méretű csapadék képződése kis méretű (kolloid) részecskékből, amely a szuszpendált vagy kolloidként jelenlévő egyéb szennyeződéseket is adszorbeálhatja a vízből.

fordított ozmózis

reverse osmosis

Nyomás hatására a töményebb oldatból az oldószer átdiffundál a féligáteresztő hártyán, így az oldat töményedik.

hallható hang

sound

Olyan hang, melynek frekvenciája 20-20000 Hz között van.

halogénezett szerves oldószer

halogenated organic solvent

Olyan szerves oldószer, ami legalább egy (bróm, fluor, jód vagy klór) halogén atomot tartalmaz molekulánként.

hang

sound

Anyagi közeg (gáz, folyadék vagy szilárd test) részecskéinek mechanikai rezgése, amelyet a hangforrás kelt, s hullám formájában terjed.

hangforrás

source

Olyan rugalmas test, amely mechanikai rezgésbe hozható, és rezgéseit a környező közegnek (hangtér) átadja.

hangfrekvencia

audio frequency

Az egy másodpercre eső rezgések száma, amely a hang magasságát is jelenti. Egysége: 1/s = Hz (Hertz)

hangintenzitás

sound intensity

ahol LI az intenzitás szint (dB), I az intenzitás (W/m2), I0 a viszonyítási alapintenzitás, értéke 1·10-12 W/m2. A logaritmikus skála oka az, hogy az érzékszerveink az intenzitás növekedést nem lineárisan érzékelik.

havária

emergency

Műszaki üzemzavar, illetve a vizek, a környezet helyi jelentőségű, erőteljes, váratlan, hirtelen szennyezése, károsodás.

háztartási hulladék

household waste

Az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein, valamint az intézményekben keletkező hulladék.

hidraulikus tartózkodási idő

hydraulic residence time

A vízhozam és a műtárgytérfogat hányadosa.

hidraulikus terhelés

hydraulic charging

Egységnyi idő alatt a műtárgy (pl. biológiai medence utóülepítő) egységnyi felületére vonatkoztatott bevezetett víztérfogat, egysége: m3/h.

hulladék

waste

a. Bármely anyag, vagy energia a nem megfelelő helyen.

b. A hulladékkategóriák valamelyikébe tartozó tárgy vagy anyag, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik, vagy megválni köteles.

hulladékgazdálkodás

waste management

A hulladékkal összefüggő tevékenységek rendszere (a hulladék keletkezésének megelőzése, a hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentése, a hulladék kezelése, tervezés és ellenőrzés, a kezelő berendezések és létesítmények üzemeltetése, bezárása, utógondozása, a működés felhagyását követő vizsgálatok, szaktanácsadás és oktatás).

hulladékgyűjtő sziget

reuse island

Ahol csak a települési szilárd hulladék szelektíven gyűjtött, hasznosítható összetevőinek begyűjtése történhet.

hulladékgyűjtő udvar

waste collection yard

A szelektíven begyűjthető települési szilárd, valamint a veszélyes hulladékok átvételére és az elszállításig elkülönített módon történő tárolására szolgáló, felügyelettel ellátott, zárt begyűjtőhely.

inert hulladék

inert waste

Az a hulladék, amely nem megy át jelentős fizikai, kémiai vagy biológiai átalakuláson. (Vízben nem oldódik, nem ég, illetve más fizikai vagy kémiai módon nem reagál, nem bomlik le biológiai úton, nincs kedvezőtlen hatással a vele kapcsolatba kerülő más anyagra oly módon, hogy abból környezet-szennyezés vagy emberi egészség károsodása következne be, csurgaléka és szennyezőanyag-tartalma, illetve a csurgalék ökotoxikus hatása jelentéktelen, így nem veszélyezteti a felszíni vagy felszín alatti vizeket.

infrahang

infrasound

Olyan hang, melynek frekvenciája 20 Hz alatt van. Nem hallható.

ivóvíz

drinking water

Külön rendeletben meghatározott minőséggel rendelkező víz, amely ivásra, főzésre és élelmiszerek készítésére alkalmas.

karcinogén anyagok

carcinogens

Rákkeltő, daganatkeltő hatású anyagok.

keménység

hardness

A vízben oldott kalcium- és magnéziumsók okozta tulajdonság. (A változó keménységet a kalcium- és magnézium-hidrogénkarbonátok, az állandó keménységet az egyéb vízben oldható kalcium- és magnéziumsók okozzák.) A keménység meghatározásához ki kell számítani a Ca-, Mg-sókkal egyenértékű CaO mennyiségét.

A keménységet megadhatjuk:

-       a CaO anyagmennyiség koncentrációjával: mmol/dm3;

-       német keménységi fokkal (nko): a nko az a víz, melynek 1 dm3-ében 10 mg CaO-al egyenértékű Ca- vagy Mg-só oldata van.

kémiai oxigénigény, KOI

chemical oxygen demand, COD

A szennyvízben lévő, erős oxidálószerrel (pl. savas KMnO4, savas K2CrO7) oxidálható oldott és szuszpendált szerves anyag térfogategységenkénti – szabvány által előírt körülmények között meghatározott – oxigénigénye (oxigénfogyasztás g/m3-ben). A KOI magában foglalja az összes - adott körülmények között oxidálható – szerves (biológiailag bontható és bonthatatlan szerves anyag) és az ilyen körülmények között oxidálható szervetlen anyag mennyiségét is.

kifogásolt minőségű ivóvíz

poor quality drinking water

Olyan víz, amely az emberi egészséget veszélyeztető anyagot vagy szervezetet nem tartalmaz, de előfordul benne olyan anyag vagy szervezet, amely zavaró, pl. esztétikai kifogást okoz.

koliszám

coli count

100 cm3 vízből kitenyészthető baktériumtelepek száma.

nitrifikáció

nitrification

A különböző nitrogénvegyületek oxidációja aerob körülmények között mikroorganizmusok segítségével.

oxigéntelítettség

oxygen saturation

Levegővel telített víz egyensúlyi oldott oxigéntartalmának aránya, százalékban kifejezve.

PAH

polycyclic aromatic hydrocarbons

Policiklikus aromás szénhidrogének (pl. naftalin, fenantrén, benz-a-pirén, stb.).

PCB

polychlorinated biphenyls

Poliklórozott bifenilek

R mondatok

R statements

A veszélyes anyagok sajátos veszélyeire/kockázataira utaló figyelmeztető mondatok.

relatív páratartalom

relative moisture

Kifejezi, hogy az adott hőmérsékleten az abszolút nedvességtartalom hány százaléka a telített nedvességtartalomnak.

rétegvíz

layer of water

Két vízzáró réteg között elhelyezkedő felszín alatti víz.

S mondatok

S statements

A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló figyelmeztető mondatok.

szennyvíz

sewage

Minden olyan háztartásban, iparban, mezőgazdaságban keletkező használt víz, amely mechanikailag, kémiailag vagy biológiailag szennyezett, így közvetlen felhasználásra általában nem alkalmas.

szervesanyag-terhelés

organic charging

Egységnyi idő alatt a berendezésben juttatott szerves anyag mennyiségének és a berendezésben lévő eleveniszap szárazanyag-tartalmának hányadosa. A tápanyag-mikroorganizmus arányt jellemzi, egysége: kg szerves anyag-1d-1 vagy kg iszap-1d-1

sztratoszféra

stratosphere

A légkörben a troposzféra fölött (kb. 50 km-ig) elhelyezkedő réteg.

talaj

soil

a.)       A földkéreg felszínén az élővilág és az éghajlat együttes hatására kialakuló, bonyolult összetételű, állandóan változó képződmény.

b.)      A talaj egy háromfázisú polidiszperz rendszer, amely nagyrészt szilárd fázisból áll, a hézagokban talajoldat és levegő található.

talajvíz

ground-water

A felszín alatti vízkészletnek azon része, amely az első vízzáró réteg fölött helyezkedik el.

termálvíz

thermal water

A 30oC hőmérsékletnél melegebb felszín alatti víz.

TOC

total organic carbon

A vízben lévő összes oldott és szuszpendált szerves anyagok mennyisége.

TOD

total oxygen demand

A vízben lévő szerves és szervetlen anyagok oxidálásához szükséges oxigén mennyisége, mg/dm3-ben.

troposzféra

troposphere

A légkör földfelszín közeli része (8-15 km), amelyben a gáz-összetevők aránya állandó (homoszféra) és a talajtól felfelé haladva a levegő hőmérséklete és sűrűsége fokozatosan csökken.

újrafeldolgozás

recycling

A hulladék anyagának termelésben, szolgáltatásban történő ismételt felhasználása.

újrahasználat

reuse

A terméknek az eredeti célra történő ismételt felhasználása.

ultrahang

ultrasound

Olyan hang, melynek frekvenciája 20000 Hz felett van. Nem hallható.

utógondozási időszak

follow-up period

Az az időtartam, ameddig a hulladéklerakó még veszélyt jelenthet a környezetre.

üvegházhatás

greenhouse effect

A globális hőmérséklet növekedése a légköri szén-dioxid koncentráció fokozatos emelkedése közben. (A légkör a napfény rövid hullámhosszú sugárzását átengedi, de elnyeli illetve visszaveri a földfelszín által kibocsátott nagyobb hullámhosszú hősugarakat, így a légkör felmelegszik.)

veszélyes hulladék

dangerous waste

A veszélyességi jellemzők közül eggyel vagy többel rendelkező, illetve ilyen anyagokat vagy összetevőket tartalmazó, eredete, összetétele, koncentrációja miatt az egészségre, a környezetre kockázatot jelentő hulladék.

vízhozam

discharges

Egységnyi idő alatt a berendezésen átáramló víz térfogata.

VOC

volatile organic compound

Illékony szerves vegyület: bármely olyan szerves vegyület, amelynek gőznyomása 293,15 K-on 0,01 kPa vagy annál nagyobb érték, vagy ennek megfelelő illékonyságú a felhasználás körülményei között.

zaj

noise

Olyan hang, amely kellemetlennek, zavarónak minősül. Megítélése szubjektív.

A zaj hatása az emberi szervezetre:

30 dB fölött: pszichés károsodás,

65 dB fölött: vegetatív idegrendszer károsodása,

85 dB fölött: anyagcsere-zavarok,

130 dB fölött: fájdalomküszöb.