abszorbens

absorbent

Az abszorpció műveletében használt oldószer.

abszorber

absorber

A készülék, amelyben az abszorpció művelete megvalósítható.

abszorpció

absorption

Az abszorpció az a műveletet, amelynek során gázok és/vagy gőzök egy vagy több komponensét folyadékban elnyeletjük (feloldjuk).

adszorbeáló képesség

absorption capacity

Az adszorbens egységnyi tömege által megkötött adszorptívum-mennyiséget jelenti.

adszorbens

adsorbent

Az anyag, amelynek felületén az adszorpció bekövetkezik.

adszorbens-aktivitás

adsorbent activity

Az adszorbens-aktivitás az egységnyi tömegű adszorbensre vonatkoztatott adszorbeálódott anyag tömege.

adszorbens-aktivitás

adsorbent activity

Az adszorbens egységnyi tömege által megkötött adszorptívum-mennyiséget jelenti.

adszorber

adsorber

A készülék, amelyben az adszorpció művelete megvalósítható.

adszorpció

adsorption

Az adszorpció az a művelet, amelyben a nagy fajlagos felületű szilárd anyagoknak azt a tulajdonságát hasznosítják, hogy azok felületén egyes gáz-, gőz- vagy folyadékmolekulák koncentrációja megnövekszik a fluidum belsejében uralkodó koncentrációhoz képest.

vagy: Az adszorpció gázok vagy folyadékok egy vagy több komponensének megkötődése szilárd test felületén.

adszorpciós kapacitás

adsorption capacity

Az adszorbens egységnyi tömege által megkötött adszorptívum-mennyiséget jelenti.

adszorptívum

adsorbate

Az adszorbeálódó anyag.

anyalúg

mother liquor

A kristályosítás után visszamaradó oldatot anyalúgnak nevezzük.

aprítás

crushing, grinding

Az aprítás a szilárd testek fajlagos felületének növelését, vagyis a szemcsék nagyságának csökkenését eredményező, rendszerint gépi erővel végzett mechanikai művelet.

aprítási fok

grinding degree

Az aprítás eredménye az aprítási fokkal jellemezhető, ami az anyaghalmaz aprítás előtti közepes jellemző méretének és az aprítás utáni közepes jellemző méretének a hányadosa.

aprítási rezisztancia

grinding resistance

Mechanikai eljárással a diszperzitásfok növelése egy meghatározott értéken túl nem lehetséges, azaz a mechanikai erő fokozása sem növeli az aprítottság mértékét. Ez a jelenség az aprítási rezisztancia. Ennek oka az aprítás során keletkező részecskék aggregálódása (összetapadása), különösen, ha nagy nyomást gyakorolunk rájuk. Az egymással ellentétes aprító és aggregáló hatás között dinamikus egyensúly jön létre.

átkristályosítás

recrystallization

A tisztítás céljából végzett kristályosítást átkristályosításnak nevezzük. Az átkristályosítás kristályos anyagok tisztítási eljárása, amely során a tisztítandó anyagot feloldják egy alkalmas oldószerben (vagy oldószerelegyben), (többnyire melegítés közben), majd kristályosodni hagyják (lehűlés közben).

atmoszférikus desztilláció

atmospheric distillation

Az atmoszférikus desztilláció légköri nyomáson végrehajtott desztilláció (lepárlás).

atmoszférikus korrózió

atmospheric corrosion

Az atmoszférikus korrózió olyan folyamat, amely szabadtéren, környezeti hőmérsékleten megy végbe.

azeotróp desztilláció

azeotropic distillation

Az azeotróp desztilláció lényege, hogy a nehezen szétválasztható komponenseket (pl. azeotróp elegyet képező komponenseket) tartalmazó elegyhez olyan vegyületet adnak, amely minimális forráspontú azeotrópot képez valamelyik komponenssel. A minimális forráspontú azeotróp fejtermékként távozik.

azeotróp elegy

azeotrope, azeotropic mixture

Az azeotróp elegy a folyadékok olyan meghatározott összetételű elegye, amely az összetétel megváltozása nélkül állandó hőmérsékleten desztillál.

vagy: Az azeotróp elegy a folyadékoknak olyan meghatározott összetételű elegye (biner, vagy terner), amely az összetétel megváltozása nélkül állandó hőmérsékleten desztillál. Az azeotróp elegy desztillációs szempontból úgy viselkedik, mintha tiszta komponens lenne.

bepárlás

evaporation

Bepárlásnak nevezzük azt a műveletet, amelynek során a gyakorlatilag nem illékony anyagok oldataiból az oldószer egy részét vagy egészét elpárologtatjuk.

buborékoltatás

bubbling

Gáz-folyadék rendszerek keverése nagy folyadék/gáz arány esetén.

A buborékoltatás gázok folyadékban történő szétoszlatása (elkeverése).

deszorbció

desorption

Az adszorpció és abszorpció fordított művelete.

deszorber

desorber

A készülék, amelyben a deszorpció művelete megvalósítható.

desztilláció

distillation

A desztilláció (desztillálás, lepárlás) folyadékelegyek szétválasztására, illetve folyadékok tisztítására szolgáló művelet, amely a komponensek illékonyságának különbözőségén alapul.

vagy: A desztilláció folyadékelegyek szétválasztására, illetve folyadékok tisztítására szolgáló művelet, amely a komponensek illékonyságának különbözőségén alapul.

desztillációs maradék

distillation residue

Valamely szakaszos lepárlás befejezése után, a kiindulási elegy forralóedényben maradó része, amely túlnyomórészt a nehezebben illó komponenseket tartalmazza.

deszublimáció

desublimation

A gőzfázisból történő kristályleválasztás.

dezintegráló műveletek

disintegration process

Az aprítás, törés, őrlés, porítás: dezintegráló műveletek.

erózió

erosion

A szerkezeti anyagok felületéről kiinduló, kizárólag mechanikai hatásra bekövetkező roncsolódás: az erózió. 

extrakció

extraction

Extrakciónak nevezzük egy vagy több komponens eltávolítását folyadékból vagy szilárd anyagból szelektív oldószer alkalmazásával.

extraktív desztilláció

extractive distillation

Az extraktív desztilláció lényege, hogy a desztilláló kolonnában felfelé áramló gőzökkel szemben ellenáramban egy olyan oldószer áramlik lefelé, amely valamelyik komponenst jól oldja, és így a relatív illékonyságát megváltoztatva a szétválasztást lehetővé teszi.

extraktor

extractor

A készülék, amelyben az extrakció művelete végrehajtható: az extraktor.

extraktum

extract

Az extrakció során a fázisok kölcsönhatásának eredményeképpen kapják az extraktumot; a kinyert komponens(ek)nek az oldószerrel alkotott oldatát.

fajlagos felület

specific surface area

Adott anyag felületének és tömegének hányadosa.

vagy: Az egységnyi tömegű anyag felülete.

feszültségkorrózió

stress corrosion

A feszültségkorrózió a szerkezeti anyagoknak mechanikai feszültség és korróziós közeg együttes hatására való tönkremenetele.

fluidágy

fluidized bed

A fluidizált állapotban levő réteget (a szemcsés szilárd anyag fluidizált állapotban levő halmazát) fluidágynak is nevezik.

fluidizáció

fluidization

Ha szemcsés szilárd halmazon alulról felfelé fluidumot áramoltatunk át, akkor az áramlási sebesség egy bizonyos értékénél a szemcsés szilárd anyagból álló réteg pszeudocseppfolyós állapotba megy át. Ez a jelenség a fluidizáció.

fluidum

fluidum

Az áramlástanban célszerű a folyadékoknak, gázoknak és gőzöknek közös elnevezést adni. Ez a közös elnevezés a fluidum.

folyadék-folyadék extrakció

liquidliquid extraction

A folyadék-folyadék extrakció során egy, az oldattal nem elegyedő oldószerrel oldják ki a meghatározott komponenst.

folyadékviszony

solvent ratio

Az extrahálószer és az extrahálandó oldat térfogatának viszonyát folyadékviszonynak nevezzük.

fordított ozmózis vagy hiperszűrés

reverse osmosis or hyperfiltration

A fordított ozmóziskor vagy más néven a hiperszűrés során a hiperszűrés membránjai visszatartanak minden oldott állapotban levő szilárd anyagot, és csak a víz jut keresztül a membránon.

forráspont

boiling point

Az a hőmérséklet, amelyen a folyadék belsejében a gőznyomás eléri a folyadék felszínére ható külső nyomást.

füst

smoke

A füst olyan diszperz rendszer, amelyben a diszperziós közeg gáz, a diszperz rész szilárd.

hab

foam

A hab olyan diszperz rendszer, amelyben a diszperziós közeg folyadék, a diszperz rész gáz.

heterogén reakció

heterogeneous reaction

A fázishatáron lejátszódó reakciók a heterogén reakciók.

hiperszűrés vagy fordított ozmózis

hyperfiltration or reverse osmosis

A hiperszűréskor vagy más néven a fordított ozmózis során a hiperszűrés membránjai visszatartanak minden oldott állapotban levő szilárd anyagot, és csak a víz jut keresztül a membránon.

homogén reakció

homogeneous reaction

Az egyetlen fázisban lejátszódó reakciókat homogén reakcióknak nevezzük.

hőáramlás

heat convection

A makroszkópikus részecskék mozgása útján jön létre a folyadékok és gázok különböző hőmérsékletű helyei között. Ennél fogva a hőáramlás csak a folyadékokra és a gázokra korlátozódik. 

hőátadás

heat transfer

A hőátadás vagy hőközlés összetett fizikai jelenség, aminek eredményeként a hőenergia egyik helyről a másikra jut. Beszélhetünk vezetés (kondukció), áramlás (konvekció) és sugárzás útján lejátszódó hőközlésről.

hősugárzás

heat radiation

Energiaátadás elektromágneses hullámok formájában légüres téren vagy áteresztő közegen keresztül. A testhez érkező sugárzást a test részben elnyeli, átengedi, vagy visszaveri. Csakis az elnyelt rész okoz felmelegedést.

hőszigetelés

thermal insulation

A hőközlés és hőelvonás csökkentése bizonyos irányokban: a hőszigetelés.

hővezetés

heat conduction

Szilárd vagy cseppfolyós anyagokban a rezgési energia átadása egyik részecskétől a másikhoz (folyadékokban a kinetikus energia átadása is így történik).  A fémeknél az eletronok is szerepet játszanak ebben. Ennek tulajdonítható a fémek nagy hővezető-képessége. 

inert fém

inert metal

Inert egy fém, ha közte és a korróziós közeg komponensei között nincs termodinamikailag lehetséges reakció.

inhibitor

inhibitor

Az inhibitor olyan anyag, amely lassítja az adott kémiai komponens keletkezési sebességét.

integráló műveletek

integrating processes

A brikettezés, granulálás (szemcsésítés), tablettázás, kapszulázás: integráló műveletek.

katalizátor

catalyst

A katalizátor olyan anyag, amely növeli az adott kémiai komponens keletkezési sebességét.

kémiai reakció

chemical reaction

A kémiai reakció olyan folyamat, amely során egyes kémiai komponensek más kémiai komponensekké alakulnak át.

keverés

mixing, stirring

A keverés két vagy több, egymástól különböző tulajdonságú anyag közötti bensőséges érintkezés létrehozása.

kihordási sebesség

conveying velocity, transport  velocity

Azt az áramlási sebességet, amelynél a gázáram szilárd részecskéket hord el tömegesen: kihordási sebességnek vagy a pneumatikus szállítás sebességének nevezzük. Ez a fluidizációs tartomány felső határa.

kitermelés

yield

A kitermelés (vagy hozam) kifejezi, hogy a termék hányad része a változást leíró reakcióegyenlet alapján számítottnak.

kontaktkorrózió

contact corrosion

Kontaktkorróziónak a különböző elektródpotenciálú fémek fémes érint-kezésekor kialakuló elektrolitikus korróziós folyamatokat nevezzük.

konverzió

conversion

A konverzió (vagy átalakulás) azt fejezi ki, hogy az adott kiindulási anyag hányad része alakul át különböző anyagokká. Beszélhetünk hasznos és összes konverzióról.

korrózió

corrosion

A korrózió a szerkezeti anyagok tönkremenetele a környezettel (a közeggel) való kémiai reakció(k) következtében.

vagy: A korrózió valamely anyag felületéről kiinduló, kémiai reakciók nyomán kialakuló károsodása.

korrózió inhibitor

corrosion inhibitor

A korrózió inhibitor olyan anyag, amely a korróziós közegben, kis koncentrációban alkalmazva, a korrózió sebességét jelentős mértékben lecsökkenti.

korróziós kifáradás

corrosion fatigue

Korróziós kifáradásról akkor beszélünk, ha külső váltakozó mechanikai igénybevétel és a közeg hatása együttesen okoz korróziós jellegű tönkremenetelt.

köd

fog, mist

A köd olyan diszperz rendszer, amelyben a diszperziós közeg gáz, a diszperz rész folyadék.

kristályosítás

crystallization

A kristályosítás annak a műveletnek a megnevezése, amelyben homogén oldatból vagy olvadékból szilárd anyagot kristályos formában nyernek ki.

vagy: A kristályosítás szilárd anyagoknak oldatukból vagy olvadékukból kristályos formában való kinyerése. Kristályosításnak nevezzük a gőzfázisból történő kristályleválasztást (a deszublimációt) is.

vagy: A kristályosítás annak a műveletnek a megnevezése, amelyben homogén oldatból vagy olvadékból szilárd anyagot kristályos formában nyernek ki.

maximális forráspontú azeotróp

maximum-boiling azeotrope

A kétkomponensű (biner) azeotróp elegyek forráspontja vagy alacsonyabb, mint az alkotó komponenseké (minimális forráspontú azeotróp), vagy magasabb (maximális forráspontú azeotróp). A kétkomponensű (biner) azeotróp elegyek forráspontja soha nincs a két alkotó komponens forráspontja között.

megoszlási hányados

distribution ratio

Adott komponens extraktumbeli és raffinátumbeli egyensúlyi koncentrációjának arányát megoszlási hányadosnak nevezzük, amely jellemző az oldott anyagra, az oldószerpárra és az adott hőmérsékletre.

mikroszűrés

microfiltration

A mikroszűrés a hagyományos szűréssel el nem távolítható mikrorészecskéket távolítja el a folyadékból membránszűrő segítségével, azáltal, hogy a mikrorészecskék nem jutnak keresztül a membránon.

minimális fluidizációs sebesség

minimum fluidization velocity

Azt az áramlási sebességet, amelynél a nyugalomban lévő halmaz megmozdul és fluidizált állapotba megy át, a fluidizáció kezdeti vagy minimális fluidizációs sebességének nevezzük.

minimális forráspontú azeotróp

minimum-boiling azeotrope

A kétkomponensű (biner) azeotróp elegyek forráspontja vagy alacsonyabb, mint az alkotó komponenseké (minimális forráspontú azeotróp), vagy magasabb (maximális forráspontú azeotróp). A kétkomponensű (biner) azeotróp elegyek forráspontja soha nincs a két alkotó komponens forráspontja között.

oldatok forráspont-emelkedése

boiling-point elevation

Ha az oldott anyag nem illékony, az oldatokban forráspont-emelkedést tapasztalunk: az oldat forráspontja mindig nagyobb, mint a tiszta oldószeré ugyanazon a nyomáson.

oldatok gőznyomáscsökkenése

vapour-pressure depression

Ha az oldott anyag nem illékony; és az oldat gőze csupán az oldószer gőzéből áll, akkor az oldat gőznyomása mindig kisebb, mint a tiszta oldószeré ugyanazon a hőmérsékleten.

oldhatóság

solubility

Az oldhatóság az az adat, amely megadja, hogy adott oldószer, adott hőmérsékleten milyen legnagyobb mennyiségben tartalmazhat egy oldott anyagot termodinamikai egyensúlyban.

vagy: Az oldhatóság az az adat, amely megadja, hogy adott oldószer, adott hőmérsékleten milyen legnagyobb mennyiségben tartalmazhat egy oldott anyagot termodinamikai egyensúlyban.

osztályozás

gradation

A szilárd szemcsés anyagoknak a darabok vagy szemcsék mérete szerint való szétválasztását osztályozásnak nevezzük.

passzív fém

passive metal

Ha egy fém ellenáll a korróziónak olyan környezetben is, amelyben a korróziós termékekbe való átmenete termodinamikailag lehetséges, akkor passzív állapotban van.

passzivált fém

passivated metal

Passzivált egy fém, ha a passzivitást mesterségesen idéztük elő.

permeteztetés

sprinkling

Gáz-folyadék rendszerek keverése kis folyadék/gáz arány esetén.

pneumatikus szállítás

pneumatic conveying or pneumatic transport

Azt a jelenséget, amikor a gázáram szilárd részecskéket hord el tömegesen: pneumatikus szállításnak nevezzük.

porlasztás

spraying

Gáz-folyadék rendszerek keverése kis folyadék/gáz arány esetén.

A porlasztás folyadékok gázban történő finom szétoszlatása (elkeverése)

porozitás vagy szabadtérfogati tényező

bed voidage or porosity

A porozitás vagy szabadtérfogati tényező a szemcsékkel ki nem töltött térfogat aránya a réteg egész térfogatához viszonyítva.

raffinátum

raffinate

Az extrakció során a fázisok kölcsönhatásának eredményeképpen kapják a raffinátumot; amelyből kisebb vagy nagyobb mértékben eltávolították a kinyerendő komponenst.

reakciókörülmények

reaction conditions

A kémiai reakció megvalósításának körülményei: komponensek kémiai anyagmennyiségének arányai, hőmérséklet, nyomás, katalizátor jelenléte vagy hiánya.

reaktor

reactor

A kémiai reakció lebonyolítására alkalmas készülékek a reaktorok.

reflux

reflux

A reflux általános értelemben, valamely rektifikáláskor a rektifikáló oszlopba az elválasztás fokozására visszavezetett folyadék.

regenerálás

regeneration

Azért, hogy az adszorbenst, vagy az abszorbenst újra felhasználhassák, az adszorbenst, vagy az abszorbenst regenerálják, azaz a felületen megkötött és az abszorbensben feloldott anyagokat deszorbeáltatják.

rektifikáció

rectification

A rektifikáció reflux alkalmazásával lezajló desztilláció.

részecskeméret

particle-size

 A részecskeméret olyan egyenértéket jelent, amely megadja, hogy melyik az a gömb alakú részecske, mely a vizsgált részecskéhez hasonlóan viselkedik.

szabadtérfogati tényező vagy porozitás

bed voidage or porosity

A szabadtérfogati tényező vagy porozitás a szemcsékkel ki nem töltött térfogat aránya a réteg egész térfogatához viszonyítva.

szárítás

drying

Kezdetben szárításon a víz szilárd anyagból való eltávolítását értették. Innen az általánosítás két irányban haladt. Az első: nemcsak víz, hanem más folyadék eltávolítása szilárd anyagból. A második: víz eltávolítása nemcsak szilárd anyagból, hanem folyadékból és gázból is. A gyakorlatban mindhárom értelemben használatos a fogalom.

szárítóintenzitás

drying intensity

A szárítóintenzitás egy adott szárítóanyaggal (szárítószerrel) elérhető maximális szárítás mértéke.

szárítókapacitás

drying capacity

A szárítókapacitás a megkötött nedvesség mennyisége a szárítószer tömegegységére megadva.

szemcseméret-megoszlási görbe

particle-size distribution curve

Az anyaghalmazban a különböző szemcseméretek gyakoriságát mutatja a szemcseméret-megoszlási görbe.

szerkezeti anyagok

structural materials, construction materials

A szerkezeti anyagok mindazon szilárd anyagok, amelyekből a környezetünkben levő tárgyak készülnek.

szilárd-folyadék extrakció

solid-liquid extraction

A szilárd-folyadék extrakció során szilárd anyagból oldunk ki egy meghatározott komponenst oldószerrel. Nevezik ezt kilúgozásnak is.

szitaelemzés

sieve analysis

Az ömlesztett anyag szemszerkezeti állapotának meghatározását, azaz annak megállapítását, hogy a különböző méretű részecskékből mennyit tartalmaz, szitaelemzésnek nevezik.

szitahatásfok

sieve efficiency

Azt a %-ban kifejezett értéket, amely megadja, hogy a szitára vitt anyagban levő, a szitanyílásnál kisebb méretű részecskék hányad része hullott át a szitán; szitahatásfoknak nevezzük.

szitált termék

passing fraction

A szitán átment anyag a szitált termék.

szitamaradék

retained fraction

A szitán fennmaradó anyag a szitamaradék.

szublimáció

sublimation

A szublimáció olyan halmazállapot-változás, amelyben a szilárd halmazállapotú anyag gőzzé alakul anélkül, hogy közben folyékony állapotot venne fel.

szuszpenzió

suspension

A szuszpenzió olyan diszperz rendszer, amelyben a diszperziós közeg folyadék, a diszperz rész szilárd.

szűrés

filtration

A szűrés szilárd anyag elválasztása folyékony vagy gázhalmazállapotú anyagtól oly módon, hogy a szilárd anyagot tartalmazó fluidumot pórusos rétegen engedjük át, melyen az valamilyen hajtóerő (nyomás, vákuum, gravitáció, centrifugális erő) hatására keresztül áramlik. Ilyenkor a szilárd anyag fennmarad a szűrőelem felületén, a fluidum pedig átáramlik a szűrőelem pórusain.

szűrési segédanyag

filter aid

A nehezen szűrhető (kolloid jellegű, nyálkás) anyagokat tartalmazó folyadékok szűrését szűrési segédanyagokkal tesszük szűrhetővé. A szűrési segédanyag a szűrést úgy könnyíti meg, hogy hatására laza szűrőlepény (iszaplepény) képződik.

szűrlet

filtrate

A szűrlet a szűrés során, a szűrőközegen (= szűrőelemen) átáramló fluidum.

szűrőelem

filter media

Az a pórusos réteg amelyen a szilárd részecskék szűrése végbemegy.

szűrőlepény

filter cake

A szűrőlepény a szűrés során, a szűrőközegen (= szűrőelemen) kialakult szilárd réteg.

szűrőréteg

filter-bed

A szűrőréteg = szűrőközeg + iszapréteg.

talajkorrózió

soil corrosion

A földbe helyezett szerkezeti anyagok korróziója, amelyben fizikai és kémiai hatások párosulnak a biológiaival.

túltelített oldat

oversaturated solution

Ha egy oldatban több anyag van, mint amennyit az adott hőmérsékleten, termodinamikai egyensúlyban tartalmazhat, akkor ezt az oldatot túltelített oldatnak nevezzük.

ultraszűrés

ultrafiltration

Az ultraszűréskor a víz, az oldott sók és a kismolekulájú vegyületek a membránon keresztüljutnak, a makromolekuláris anyagok nem.

vákuumdesztilláció

vacuum distillation

A vákuumdesztilláció csökkentett nyomáson végrehajtott desztilláció (lepárlás).