abszorpció

absorption

Az abszorpció az a művelet, amelynek során gázok és/vagy gőzök egy vagy több komponensét folyadékban elnyeletjük (feloldjuk).

adszorpció

adsorption

Az adszorpció a gázok vagy folyadékok egy vagy több komponensének megkötődése szilárd test felületén. Az adszorpció műveletében a nagy fajlagos felületű szilárd anyagoknak azt a tulajdonságát hasznosítják, hogy azok felületén egyes gáz-, gőz- vagy folyadékmolekulák koncentrációja megnövekszik a fluidum belsejében uralkodó koncentrációhoz képest.

aerob szervesanyag-lebontás

aerobic degradation of organic matter

Az aerob szervesanyag-lebontás során szén-dioxid (CO2), víz (H2O), nitritek, nitrátok, szulfátok, foszfátok keletkeznek. Az aerob bomlás termékeinek nagyobb hányada szilárd maradék.

aerob szervezetek

aerobic organisms

Az aerob szervezetek oxigént igénylő szervezetek; jelentős részük kizárólagosan csak levegő jelenlétében képes élni (obligát aerob szervezetek); kisebb csoportjuk oxigén nélkül is képes anyagcserére (fakultatív anaerob szervezetek), ilyenek egyes mikroorganizmusok, valamint talajlakó szervezetek.

aerob szervezetek

aerobic organisms

Az aerob szervezetek az életműködésükhöz a levegő oxigénjét igénylő, és felhasználó szervezetek (mikroorganizmusok, pl. baktériumok).

ÁK-érték

AC-value

Megengedett átlagos koncentráció: a légszennyező anyagnak a munkahely levegőjében egy műszakra    megengedett átlag koncentrációja, amely a dolgozó egészségére általában nem fejt ki káros hatást.

akut (=heveny) mérgeződés

acute poisoning

Akut (=heveny) a mérgeződés, ha egyszeri nagy adag (=dózis) hatására jön létre, amelyet a néhány perctől egy napig tartó gyors kifejlődés jellemez.

anaerob biológiai lebontás

anaerobic biodegradation

Az anaerob biológiai lebontás: az elkülönítetten gyűjtött biohulladék ellenőrzött körülmények között, oxigén kizárása mellett történő lebontása, mikroorganizmusok segítségével, biogáz előállítás céljából, szilárd lebontási maradék keletkezése mellett.

anaerob szervezetek

anaerobic organisms

Az anaerob szervezetek az életműködésükhöz a levegő oxigénjét nem igénylő szervezetek; jelentős részük kizárólagosan csak oxigénmentes környezetben képes élni (obligát anaerob szervezetek); kisebb csoportjuk oxigén jelenlétében is képes anyagcserére (fakultatív aerob szervezetek), ilyenek egyes mikroorganizmusok, valamint talajlakó szervezetek.

antagonizmus

antagonism

Az antagonizmus az a jelenség (a méregtanban, gyógyszerhatástanban), amelynek során a két vagy több anyag szervezetre gyakorolt együttes hatásakor, hatásösszegződés helyett, annál kisebb hatást tapasztalunk.

aprítás

size reduction

Az aprítás: előkészítő hulladékkezelési eljárás, amelynek során a szilárd hulladék szemcse-, illetve darabméretét csökkentik, előkészítik elválasztásra, a további kezelés hatékonyságának növelése céljából.

ártalmas anyag

harmful substance

Az ártalmas anyagok belélegzésük, lenyelésük vagy a bőrön át történő felszívódásuk esetén heveny egészségkárosodást okozhatnak.

beágyazás

embedding

A beágyazás olyan fizikai hulladékkezelési eljárás, melynek során a folyékony vagy iszap halmazállapotú veszélyes hulladékot vázképző anyagokkal keverik, így mechanikailag szilárd és kémiailag stabil anyag keletkezik.

bepárlás

evaporation

Bepárlásnak nevezzük azt a műveletet, amelynek során a gyakorlatilag nem illékony anyagok oldataiból az oldószer egy részét vagy egészét elpárologtatjuk.

biogáz

biogas

A biogáz szerves anyagok baktériumok által anaerob körülmények között történő lebontása során képződő termék. Körülbelül 45-70% metánt (CH4), 30-55% szén-dioxidot (CO2), nitrogént (N2), hidrogént (H2), kénhidrogént (H2S) és egyéb maradványgázokat tartalmaz (pl.: metil-merkaptánt (CH3SH)).

biohulladék

biowaste

A biohulladék minden olyan növényi és állati eredetű szerves hulladék, amely aerob vagy anaerob úton biológiailag lebomlik vagy lebontható.

CK-érték

PC-value

Megengedett csúcskoncentráció (rövid ideig megengedhető legnagyobb levegőszennyezettség): a légszennyező anyagnak egy műszakon belül, az ÁK értéket meghaladó legnagyobb koncentrációja (az ÁK- és CK-értékre vonatkozó követelményeknek egyidejűleg kell teljesülniük).

csapadékos leválasztás

precipitation

A csapadékos leválasztás kémiai hulladékkezelési eljárás, amelynek során a vízoldható vegyülethez lecsapószert adagolva vízoldhatatlanná alakítják és a képződött csapadékot ülepítéssel, szűréssel eltávolítják (főleg mérgező fémtartalmú vizek tisztítására).

csurgalékvíz

(landfill) leachate

A csurgalékvíz minden olyan folyadék, amely a lerakott hulladékon átszivárog, vagy amelyet a hulladéklerakó magában tart, illetőleg amely a csurgalékvízgyűjtő rendszeren elvezetésre kerül.

darabosítás

enlargement

A darabosítás előkészítő hulladékkezelési eljárás. A finom szemcsés hulladékból sajtolással vagy termikus eljárással nagyobb szemcséket, granulátumot, pelletet, brikettet állítanak elő.

dekantálás

decantation

Dekantálásnak nevezzük azt a műveletet, amelynek során az ülepítés útján nyert üledékről eltávolítjuk a folyadékréteget. Az erre a célra használt készülékek lehetnek szakaszos és folyamatos működésűek, melyeket dekantáló készülékeknek nevezünk.

deponálás

landfilling

A deponálás (hulladéklerakás) a hulladékkezelésnek, illetve a hulladékártalmatlanításnak egyféle megoldása, amelynek lényege, hogy a gyűjtött hulladékot (ipari hulladék, települési hulladék, szemét) a kijelölt lerakóhelyen helyezik el.

depóniagáz

landfill gas

A depóniagáz: minden olyan gáz, amely a hulladéklerakóba elhelyezett hulladékból fejlődik.

desztilláció

distillation

A desztilláció (desztillálás, lepárlás) a folyadékelegyek szétválasztására, illetve folyadékok tisztítására szolgáló művelet, amely a komponensek illékonyságának különbözőségén alapul.

emisszió

emission

Az emisszió (kibocsátás, levegőszennyezés, szennyeződés-kibocsátás; illetve kibocsátott anyagmennyiség) az a folyamat, amelynek során levegőszennyező anyagok kerülnek a légkörbe, illetve az a szennyező-anyagmennyiség, amelyet a szennyezőforrás a légkörbe juttat.

extrakció

extraction

Extrakciónak nevezzük egy vagy több komponens eltávolítását folyadékból vagy szilárd anyagból szelektív oldószer alkalmazásával. A folyadék-folyadék extrakció során egy, az oldattal nem elegyedő oldószerrel oldjuk ki a meghatározott alkotórészt. A szilárd-folyadék extrakció során szilárd anyagból oldunk ki. Nevezik ezt kilúgozásnak is.

fajtázás

sorting

A fajtázás a szilárd anyagok, anyaghalmazok szétválasztására alkalmazott eljárás, ahol az anyaghalmazok egyes darabjait eltérő fizikai tulajdonságaik alapján választják el egymástól. Ilyen fizikai tulajdonságok például a mágnesezhetőség, felületi nedvesíthetőség.

fertőtlenítés

disinfection

A fertőtlenítés: a kórokozó mikroorganizmusok elpusztítását szolgáló eljárás.

fertőző anyag

infectious substance

A fertőző anyagok életképes mikroorganizmusokat vagy azok toxinjait tartalmazó anyagok, amelyek ismert módon vagy megalapozott feltételezések szerint betegséget okoznak az emberben vagy más élő szervezetben.

heveny (=akut) mérgeződés

acute poisoning

Heveny (=akut) a mérgeződés, ha egyszeri nagy adag (=dózis) hatására jön létre, amelyet a néhány perctől egy napig tartó gyors kifejlődés jellemez.

hulladék

waste

A hulladék bármely tárgy vagy anyag, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik, vagy megválni köteles.

hulladékártalmatlanítás

waste disposal

A hulladék okozta környezetterhelés csökkentése, környezetet veszélyeztető, szennyező, károsító hatásának megszüntetése, kizárása - a környezet elemeitől történő elszigeteléssel vagy anyagi minőségének megváltoztatásával.

hulladékgazdálkodás

waste management

A hulladékgazdálkodás a hulladékkal összefüggő tevékenységek rendszere, beleértve a hulladék keletkezésének megelőzését, mennyiségének és veszélyességének csökkentését, kezelését, ezek tervezését és ellenőrzését, a kezelő berendezések és létesítmények üzemeltetését, bezárását, utógondozását, a működés felhagyását követő vizsgálatokat, valamint az ezekhez kapcsolódó szaktanácsadást és oktatást.

hulladékkezelés

waste treatment

A hulladék veszélyeztető hatásainak csökkentésére, a környezetszennyezés megelőzésére és kizárására, a termelésbe vagy a fogyasztásba történő visszavezetésére irányuló tevékenység, valamint a kezelést megvalósító eljárás alkalmazása, beleértve a kezelőlétesítmények utógondozását is.

hulladékkezelési tevékenység

waste treatment

Hulladékkezelési tevékenységnek minősül a hulladék gyűjtése, begyűjtése, szállítása, előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása.

hulladéklerakó-gáz

landfill gas

A hulladéklerakó-gáz minden olyan gáz, amely a hulladéklerakóba elhelyezett hulladékból fejlődik.

idült (=krónikus) mérgeződés

chronic poisoning

Idült (=krónikus) a mérgeződés, amely hónapok, évek alatt jön létre, kis méregadagok hatására.

immisszió

immission

Az immisszió, a légszennyezettség mértékét megadó mérőszám.

irritáló vagy izgató anyag

irritant

Az irritáló vagy izgató anyagok, olyan anyagok, amelyek a bőrrel vagy nyálkahártyával történő rövid idejű vagy hosszan tartó vagy ismételt érintkezésük esetén gyulladást okozhatnak.

karcinogén

carcinogen

A karcinogén jelentése: rákkeltő, rákot előidéző anyag (tényező).

karcinogén anyag

carcinogenic substance

Karcinogén hatású az olyan anyag, amely a szervezetbe jutva rövidebb-hosszabb lappangási idő után rosszindulatú daganatot idéz elő.

kommunális hulladék

municipal waste

A kommunális hulladék lakossági fogyasztásból, intézményi-, kiskereskedelmi-, vendéglátóipari tevékenységből és a közterületek tisztántartásából származó hulladék. Fajtái: háztartási-, intézményi-, kerti-, közterületi hulladék, víztelenített szennyvíziszap, szennyvíztisztítási nyers-iszap, kirothasztott szennyvíziszap, csatornaiszap, rácsszemét.

komposzt

compost

A komposzt olyan anyag, amely mezőgazdasági hulladékból (levél- és szárrészekből), tőzeges fekáliából, szerves települési hulladékból, kommunális eredetű szennyvíziszapból, ipari szerves hulladékból állítható elő aerob szervezetek, gombák és baktériumok segítségével megvalósított biodegradáció révén.

komposztálás

composting

A komposztálás: az elkülönítetten gyűjtött biohulladék ellenőrzött körülmények között, oxigén jelenlétében történő autotermikus és termofil biológiai lebontása, mikro- és makroorganizmusok segítségével.

komposztálás

composting

A komposztálás: a szerves anyagot tartalmazó hulladékok kezelésére alkalmas aerob biológiai hulladékkezelési eljárás, melynek során mikroorganizmusok a szerves anyagokat biológiai oxidáció útján lebontják, ennek eredményeképpen a talaj termőképességének növelésére hasznosítható humusz képződik.

környezeti elem

environment element

A környezeti elem a föld, a levegő, a víz, az élővilág, valamint az ember által létrehozott épített (mesterséges) környezet, továbbá ezek összetevői.

környezetszennyezés

environmental pollution

A környezetszennyezés a környezet valamely elemének a kibocsátási határértéket meghaladó terhelése.

környezetvédelem

environmental protection

A környezetvédelem olyan tevékenységek és intézkedések összessége, amelyeknek célja a környezet veszélyeztetésének, károsításának, szennyezésének megelőzése, a kialakult károk mérséklése vagy megszüntetése, a károsító tevékenységet megelőző állapot helyreállítása.

kristályosítás

crystallization

A kristályosítás a szilárd anyagoknak oldatukból vagy olvadékukból kristályos formában való kinyerése. Kristályosításnak nevezzük a gőzfázisból történő kristályleválasztást (a deszublimációt) is.

krónikus (=idült) mérgeződés

chronic poisoning

Krónikus (=idült) a mérgeződés, amely hónapok, évek alatt jön létre, kis méregadagok hatására.

LC50 (letális koncentráció)

LC50

(Lethal Concentration)

LC50 (letális koncentráció): a gáz- vagy gőznemű anyagok, porok levegőben mért koncentrációja mg/m3-ban, amely egyszeri alkalommal, adott időn át alkalmazva a tesztszervezetek felének elpusztulását okozza.

LD50 (letális dózis)

LD50 (Lethal Dose)

LD50 (letális dózis): a kémiai anyagnak az a testtömegkilogrammra számított mennyisége, amely egyszeri kezelés után, adott időn belül elpusztítja a tesztszervezetek felét.

levegő-, víz- és talajminőségi norma

air-, water- and soil quality norm (standard)

A kémiai anyagoknak a levegőben, természetes vizekben és a talajban megengedett koncentrációját levegő-, víz- és talajminőségi normának nevezzük.

maró (korrozív) anyag

corrosive substance

A maró (korrozív) anyagok olyan anyagok, amelyek az élő szövettel érintkezve azok elhalását okozzák.

mérgező anyag

toxic substance

A mérgező anyagok belélegzésük, lenyelésük vagy a bőrön át történő felszívódásuk esetén kis mennyiségben is halált vagy heveny egészségkárosodást okozhatnak.

mutagén anyag

mutagenic substance

Mutagén hatású az olyan anyag, amely a szervezetben történő eloszlása során kromoszómához kötődik, abban durva szerkezeti változást okoz, vagy annak egy kisebb szakaszán pontmutációt vált ki.

nedves oxidáció

wet oxidation

A nedves oxidáció egy lehetséges kémiai hulladékkezelési (ártalmatlanítási) eljárás: olyan vizes fázisban lejátszódó oxidációs folyamat, melynek során a vízben oldott és/vagy szuszpendált szervetlen és/vagy szerves anyagokat oxidálnak. A használt oxidálószerek: O2, O3, NaOCl, H2O2.

osztályozás

sizing

A szilárd szemcsés anyagoknak a darabok vagy szemcsék mérete szerint való szétválasztását osztályozásnak nevezzük. Az osztályozás egyik módszere a szitálás - mechanikai szétválasztás szitákon. Az osztályozás megvalósítható ülepítéssel is.

oxidáló anyag

oxidizing substance

Az oxidáló anyagok más, elsősorban gyúlékony anyagokkal érintkezve erősen hőtermelő reakcióba lépnek.

rekultiváció

recultivation

A rekultiváció: az emberi beavatkozás miatt elpusztult természeti környezet tudatos helyreállítása.

robbanó anyag

explosive substance

A robbanó anyagok folyékony, képlékeny, kocsonyás vagy szilárd anyagok, amelyek a légköri oxigén nélkül is gyors gázfejlődéssel járó, hőtermelő reakcióra képesek, és amelyek meghatározott kísérleti körülmények között, illetőleg nyomásra vagy hőre felrobbannak

semlegesítés

neutralization

A semlegesítés olyan kémiai hulladékkezelési eljárás, amelynek során a savas v. lúgos oldatok pH-értékét vegyszer adagolásával pH≈7-re állítják be. (A biológiai szennyvíztisztítás előtt el kell végezni, mert a baktériumok számára a semleges kémhatás a kedvező).

szárítás

drying

Szárításon kezdetben a víz szilárd anyagból való eltávolítását értették. Innen az általánosítás két irányban haladt. Az első: nemcsak víz, hanem más folyadék eltávolítása szilárd anyagból. A második: víz eltávolítása nemcsak szilárd anyagból, hanem folyadékból és gázból is. A gyakorlatban, mindhárom értelemben használatos a fogalom.

szennyezettségi határérték

threshold limit value

A szennyezettségi határérték a környezet valamely elemének olyan - jogszabályban meghatározott - mértékű szennyezettsége, amelynek meghaladása - a mindenkori tudományos ismeretek alapján - környezetkárosodást vagy egészségkárosodást idézhet elő.

szennyvíz

wastewater, sewage

A szennyvíz a csatornahálózatból (városi szennyvíz), a háztartásokból (házi szennyvíz), illetve az ipari létesítményekből (ipari szennyvíz) származó, többnyire sok oldott és szuszpendált anyaggal (szennyezőanyag) szennyezett víz.

szennyvíziszap

sewage sludge

Szennyvíziszapnak nevezzük a települési szennyvíz tisztítása során keletkező és az ehhez hasonló összetételű szennyvizeket kezelő egyéb szennyvíztisztító művekből származó iszapokat.

szennyvíziszap

sewage sludge

A szennyvíziszapok a települési szennyvíz tisztítása során keletkező és az ehhez hasonló összetételű szennyvizeket kezelő egyéb szennyvíztisztító művekből származó iszapok.

szennyvíziszap

sewage sludge

A szennyvíziszapok a települési szennyvíz tisztítása során keletkező és az ehhez hasonló összetételű szennyvizeket kezelő egyéb szennyvíztisztító művekből származó iszapok.

szinergizmus

sinergism

A szinergizmus jelentése (a méregtanban, gyógyszerhatás-tanban): több anyag együttes hatása nagyobb, mint az egyes anyagok hatásának összege.

szinergizmus

sinergism

A szinergizmus az a jelenség (a méregtanban, gyógyszerhatástanban), amelynek során a két vagy több anyag szervezetre gyakorolt együttes hatásakor, hatásösszegződés helyett, annál nagyobb hatást tapasztalunk.

szűrés

filtration

Szűrés folyadékban vagy gázban diszpergált szilárd részecskék mechanikai elválasztása a folyadéktól, vagy gáztól, olyan pórusos közegen való átvezetéssel, amely visszatartja a szilárd részecskéket.

települési hulladék

municipal waste

A települési hulladék a háztartásokból származó szilárd vagy folyékony hulladék, illetőleg a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető más hulladék.

települési hulladék

municipal waste

A települési hulladék a háztartásokból származó szilárd vagy folyékony hulladék, illetve a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető más hulladék. Fajtái: háztartási-, intézményi-, kerti-, közterületi hulladék, víztelenített szennyvíziszap, szennyvíztisztítási nyersiszap, kirothasztott szennyvíziszap, csatornaiszap, rácsszemét.

teratogén anyag

teratogenic substance

Teratogén hatású az olyan anyag, amely a terhes szervezetbe jutva eléri a magzatot, és abban fejlődési rendellenességet okoz.

tömörítés

compression

A tömörítés előkészítő hulladékkezelési eljárás. A nagy pórustérfogatú szilárd hulladékot a lehető legkisebb térfogatúra sajtolják össze. Pl.: a bálázás: kötőanyag nélküli tömörítés, vagy a brikettezés: kötőanyag hozzáadásával végzett tömörítés.

transzmisszió

transmission 

A transzmisszió a kibocsátott szennyezőanyag légkörben (vízben, talajban) való tartózkodása, terjedése és átalakulása kevésbé veszélyes, vagy még veszélyesebb anyaggá.

újrahasználat

reuse

Az újrahasználat a terméknek az eredeti célra történő ismételt felhasználása; a többször felhasználható, újra tölthető termék a forgási ciklusból történő kilépésekor válik hulladékká.

újrahasznosítás

recycling

Az újrahasznosítás a hulladéknak vagy valamely összetevőjének a termelésben vagy a szolgáltatásban történő felhasználása.

ülepítés

sedimentation

Az ülepítés az a művelet, melynek során a cseppfolyós heterogén rendszerek az őket alkotó fázisokra válnak szét a nehézségi erő hatására. Szétválás során a fázisok külön réteget képeznek. A részecskék ülepedési sebessége függ nagyságuktól, sűrűségüktől, valamint a közeg sűrűségétől és viszkozitásától.

veszélyes hulladék

hazardous waste

Veszélyes hulladék a termelés, szolgáltatás, elosztás, fogyasztás során keletkező, olyan különleges kezelést igénylő hulladék, amely tulajdonságai folytán az emberre, élővilágra és a művi környezetre, közvetlenül v. közvetve, azonnal v. késleltetetten károsító hatású. Fajtái: toxikus-, fertőző-, korrozív-, tűz- és robbanásveszélyes, lakossági fogyasztásból visszamaradó veszélyes, és (radioaktív) hulladék.

veszélyes hulladék

hazardous waste

A veszélyes hulladék olyan tulajdonsággal, eggyel vagy többel, rendelkező hulladék, amely eredete, összetétele, koncentrációja miatt az egészségre, a környezetre kockázatot jelent.

veszélyes hulladék

hazardous waste

A veszélyes hulladék: a termelés, szolgáltatás, elosztás, fogyasztás során keletkező, olyan különleges kezelést igénylő hulladék, amely, mérgező, fertőző, stb. tulajdonságai folytán az emberre, élővilágra és a művi környezetre, közvetlenül vagy közvetve, azonnal vagy késleltetetten károsító hatású.