elválasztás

egy összetett rendszer alkotó komponensei közül legalább egynek a teljes vagy részleges kinyerése

dúsítás

egy összetett rendszer alkotó komponensei közül a kiválasztott – általában viszonylag kis koncentrációban jelen lévő – komponens relatív koncentrációjának növelése.

tisztítás

egy – túlnyomó részben a kiválasztott komponenst tartalmazó – elegyben/keverékben a szennyezők mennyiségének a kívánt határérték alá történő csökkentése.

elválasztási művelet

Az a művelet, amelynek a célja az elválasztás megvalósítása.

elválasztástechnikai berendezés

az elválasztási művelet megvalósítására szolgáló kézi vagy gépi berendezés

elválasztástechnika

az elválasztás(ok) megvalósítására szolgáló műveletek és berendezések együttese.

bepárlás

egy oldatból az oldószer részleges vagy teljes elpárologtatása, amely történhet a környezet hőmérsékletén spontán módon, vagy emelt hőmérsékleten

töményítés, koncentrálás

az oldott anyag koncentrációjának növelése az oldószer egy részének elpárologtatásával vagy más módon történő csökkentésével

teljes bepárlás/szárazra párlás

egy oldatból az oldószer teljes elpárologtatása

kristályosítás

az oldott anyag tisztítása úgy, hogy...

1)      az oldatot a kristálykiválás bekövetkeztéig bepároljuk

2)      az oldat hőmérsékletét a kristálykiválás bekövetkeztéig csökkentjük

3)      az oldott anyag oldhatóságát más oldószer adagolásával a kristálykiválás bekövetkeztéig csökkentjük

filmbepárlás

a bepárló eszköz falán lévő, vékony folyadékfilmmel végzett bepárlás

a filmbepárlás történhet atmoszférikus körülmények között, vagy csökkentett nyomáson (vákuumban)

folyamatos filmbepárlás

a filmbepárlás speciális esete, amikor a folyadékfilmet valamilyen müszaki megoldással a filmbepárlás során folyamatosan megújítjuk

rotációs bepárlás

a filmbepárlás speciális esete, amikor a folyadékfilmet egy az oldatot tartalmazó lombik forgatásával hozzuk létre

rotációs vákuum bepárlás

a rotációs bepárlás speciális eset, amikor a rotációs bepárlást csökkentett nyomáson végezzük

rotációs bepárló készülék

a rotációs bepárlást megvalósító eszköz

rövid gőzutas filmbepárló

olyan filmbepárló eszköz, amelyben a párolgó filmfelület és az oldószer kondenzáltatását végző falfelület között nagyon kicsi a távolság

keverőlapátos filmbepárló

olyan filmbepárló, amelyben a folyadékfilmet keverőlapátokkal történő mozgatással újítják meg

centrifugális bepárló

olyan bepárló készülék, amely csökkentett nyomáson, egy centrifuga rotorjába helyezett csövekben végzi a bepárlást. Az oldat kifröcskölését a rotor forgatása miatt megjelenő centripetális erő akadályozza meg.

TurboVap®

forgó gázáramlással bepárlást végző eszköz márkaneve

kifagyasztás

Egy elegy valamely komponensének (leggyakrabban a víznek) a kristályosítása a komponens fagyáspontja alá történő hűtéssel.

porlasztva szárítás

oldott (esetleg szuszpendált vagy emulgált) anyag kinyerése úgy, hogy az oldatot nagyon finom permet formájában nagy térfogatú, forró térbe porlasztják, ahol az oldószer gyorsan elpárolog, az oldott anyag száraz por formájában visszamarad

fagyasztva szárítás, liofilizálás

oldószer eltávolítása úgy, hogy az oldatot v. oldószert tartalmazó anyagot megfagyasztják, majd a fagyáspontja alatti hőmérsékleten az oldószert nagy vákuumban szublimáltatják.

fajtázás

A fajtázás a szilárd anyagok elkülönítése a komponensek fajsúlykülönbsége alapján, valamilyen fluidum felhasználásával. (pl. aranyszemcsék elkülönítése a homoktól, azaz az aranymosás)

kifúvatás, szélelés

olyan fajtázás, amikor a fluidum levegő. (pl. gabonamagvak megtisztítása a pelyvától úgy, hogy a pelyvát levegő áramlással kifúvatják a szemek közül)

mágneses szeparáció

Mágnesezhető (ferromágneses) és nem mágnesezhető komponensek szétválasztása mágneses tér segítségével.

mágneses szeparátor

Mágnesezhető és nem mágnesezhető anyagok szétválasztására szolgáló készülék.

flotáció

egy szilárd keverék komponenseinek a felületaktív anyagokkal történő nedvesíthetőségbeli különbségei alapján történő szétválasztása

kioldás

anyagok keverékének a szétválasztása oldékonyságbeli különbségeik alapján (pl. vízoldható és oldhatatlan anyagok szétválasztása)

ülepedés

szilárd anyag szemcséinek a lesüllyedése egy szuszpenzió aljára akkor, amikor a szuszpenziót nem kevertetik/mozgatják, hanem elegendő ideig állni hagyják.

ülepedési sebessség, Stokes törvénye

ahol (v) az ülepedési sebesség, (g) a gravitációs gyorsulás, (r) a gömb alakúnak feltételezett szemcsék sugara, (μ) a folyadék viszkozitása, (dl) a szuszpendáló folyadék sűrűsége, (ds) a szemcsék sűrűsége

dekantálás

Laboratóriumban a csapadék/szilárd anyag ülepítését, majd a leülepedett anyagról a felülúszó tiszta oldat leöntését dekantálásnak nevezzük

ciklon

portartalmú gázokból a port a közeg áramlásával létrehozott körmozgásból eredő centrifugális erőhatásokkal leválasztó berendezés

centrifugálás

körmozgásra kényszerített mintákban az eltérő sűrűségű komponensek szétválasztása centripetális erő által kiváltott, gyorsított ülepítéssel. Az eljárás egyaránt használható szuszpenziókhoz és emulziókhoz. A normál laboratóriumi centrifuga által kiváltott gyorsulás max. 20000 g lehet.

ultracentrifugálás

rendkívül nagy fordulatszámú centrifugában végzett centrifugálás. Az ultracentrifugában kiváltott gyorsulás max. 1 millió g lehet.

centrifugális szeparátor

különböző sűrűségű, egymással nem elegyedő folyadékok által képzett emulzió szétválasztása centrifugálással.

gázcentrifuga

különböző molekulasúlyú, gáz halmazállapotú anyagok szétválasztására szolgáló, nagy fordulatszámú centrifuga.

szűrés

szilárd (vagy közel szilárd) anyag szemcséinek fluid közegből történő visszatartása valamilyen, a fluid közeg számára átjárható, a szemcsék számára átjárhatatlan anyagból készült szűrőközeg segítségével.

szűrőközeg

különböző, vagy azonos átmérőjű, a fluid közeg számára teljesen átjárható pórusakat tartalmazó szilárd anyag, amely legalább a kiszűrendő anyag legnagyobb szemcséit visszatartja, azok számára megfelelő szilárdságú mechanikai támaszt ad.

szűrőlepény/szűrőpogácsa

a szűrőközegre lerakódó nagyobb, majd egyre kisebb méretű szemcsékből létrejövő réteg, amely a finomszűrést végzi

elektrosztatikus porleválasztás

gázáramban lévő szilárd szemcsék eltávilítása nagy elektromos egyenfeszültség segítségével

makroszűrés

1 μm-nél nagyobb szemcsék kiszűrésére szolgáló eljárás

mikroszűrés, membránszűrés

100 nm – 1 μm szemcseméretű részecskék eltávolítására szolgáló eljárás, megfelelő finomságű szűrőmembrán felhasználásával. Ezen a módon távolíthatók el a baktériumok egy oldatból.

ultraszűrés

makromolekulák, vírusok szeparálására alkalmas eljárás, 2 – 100 nm mérethatárok között..

nanoszűrés, dialízis

meghatározott molekulasúlynál nagyobb molekulák visszatartása 2 nm alatti pórusú membrán segítségével (pl. dialízis membrán)

fordított ozmózis

oldószer eltávolítása oldatokból, nyomásálló féligáteresztő membránokon nagy nyomással történő átpréseléssel. Leggyakrabban vizes oldatoknál, pl. tiszta víz előállítására használják.

tangenciális szűrés

szilárd vagy sejtes elemek eltávolítása monodiszperz pórusú szűrőközeg felhasználásával úgy, hogy a szűrendő levet erős sugárban, érintőlegesn vezeti a szűrőközeg felületével párhuzamosan.

fritt

préselt és hőkezeléssel zsugorított szemcsékből készült szűrőközeg

extrakció

egy vagy több kiválasztott komponens kioldása a többkomponensű rendszerből valamilyen extrahálószer segítségével

extrahálószer

extrakcióra használt, folyékony vagy szuperkritikus halmazállapotú anyag (a leggyakrabban valamilyen oldószer, vagy oldat)

megoszlás

egy adott anyagmennyiség  egyensúlyi eloszlása két, egymással nem elegyedő fázis között

megoszlási hányados (K)

Folyadék-folyadék extrakció során egy anyagnak a két folyadék fázis közötti megoszlása számszerű jellemzésére szolgáló egyensúlyi állandó.

ahol K a megoszlási hányados, C1 és C2 az anyagnak a két fázisban lévő egyensúlyi koncentrációja

folyamatos extrakció

megfelelő kialakítású berendezésben folyamatosan, megszakítások nélkül végzett extrakció

szelektivitási tényező (D)

megadja, hogy folyadék-folyadék extrakció során hányszorosa az egyik komponenes (KA) megoszlási hányadosa a másik komponenes megoszlási hányadosának (KB).

ahol D a szelektivitási tényező, KA és KB az A és B anyagok megoszlási hányadosai a két fázis között

szilárd fázisú extrakció (SPE)

egy folyékony közegből egy vagy több oldott anyag kinyerése szilárd fázisú adszorbens, vagy szilárd hordozóhoz kötött abszorbens felhasználásával

szilárd fázisú mikroextrakció (SPME)

egy folyékony vagy gáznemű közegből egy vagy több anyag egyensúlyi  kinyerése analitikai céllal, nagyon kis méretű, szilárd fázisú adszorbens, vagy szilárd hordozóhoz kötött abszorbens  felhasználásával

Soxhlet extrakció

folyamatos üzemű szilárd-folyadék extrakció

ozmózis

oldószer spontán átáramlása két, egymással féligáteresztő membránnal érintkező oldat között a membránon át, a kisebb koncentrációjú oldat irányából a nagyobb koncentrációjú oldat irányába

ozmózis nyomás

a nagyobb koncentrációjú oldat oldalán kifejtett nyomás, amely az ozmózis megállításához szükséges

ahol i a Van’t Hoff faktor (az oldott anyag diszociációját vagy asszociációját veszi figyelembe), cR a Raoult-féle koncentráció (molalitás, mol/kg), R a gázállandó, T a termodinamikai hőmérséklet

fordított ozmózis

az ozmózis irányával ellentétes oldószer áramlás, amely akkor következi be, ha az ozmózis nyomásnál nagyobb nyomást fejtenek ki a nagyobb koncentrációjú oldalon

ozmométer

ozmózisnyomás mérésére szolgáló készülék

RO víztisztító

fordított ozmózison alapuló, általában ivóvíz előállítására szolgáló berendezés

dialízis

A dialízis az az elválasztási folyamat, amely során egy magadott molekulasúlynál nagyobb molekulasúlyú molekulákat vizes vagy vizes-szerves oldatban egy speciális dialízismembrán segítségével visszatartjuk, míg az azoknál kisebb molekulákat állandó vízáramlással az oldatból kimossuk.

(lásd még: nanoszűrés)

haemodialízis

karbamid és más mérgező anyagok eltávolítása a vérből dialízis segítségével

haemodializátor

haemodialízis megvalósítására szolgáló készülék

kromatográfia

Elegyek, keverékek analitikai és preparatív elválasztására is használható módszerek neve.

fluidum

folyadék, gáz, vagy szuperkritikus halmazállapotú közeg.

mobilis (v. röviden: mobil)

mozgékony, mozgó

mobil fázis, mozgó fázis

a kromatográfiás elválasztás során a minta komponenseit szállító közeg.

álló fázis

a kromatográfiás elválasztás során a minta komponenseinek elválasztását végző, a folyamat során el nem mozduló közeg.

oszlopkromatográfia

olyan kromatográfia, amelynél az álló fázis egy csőben helyezkedik el

rétegkromatográfia

olyan kromatográfia, amelynél az álló fázis egy sík réteg formájában helyezkedik el

túlnyomásos kromatográfia

olyan kromatográfia, amelynél a mozgó fázist annak a saját, hidrosztatikai nyomásánál nagyobb nyomással áramoltatják át az álló fázison

HPLC

nagynyomású folyadék kromatográfia

TLC vagy VRK

vékonyréteg kromatográfia

OPTLC vagy OPLC

túlnyomásos vékonyréteg kromatográfia

HPTLC

nagy felbontóképességű vékonyréteg kromatográfia

GC

gázkromatográfia

PC

papírkromatográfia

spirál kád

papírkromatográfiában használt, kis méretű, oldószertakarékos futtatókád

normál fázis

hagyományos poláris állófázis, tipikusan pl. a szilikagél

fordított fázis

hagyományos apoláris állófázis, tipikusan pl. az alkilláncokkal borított felületű szilikagél

kevert fázis

vegyes tulajdonságokat mutató állófázis, amely a futtatási körülményektől (pl. mozgó fázis minősége, pH)  függően polárisabb, vagy apolárisabb jellegű lehet, de mindkét hagyományos fázis tulajdonságát mutatja.

vékonyréteg lap

sík, inert hordozó felületre felvitt adszorbens réteg

futtató kád

a vékonyréteglapok kifejlesztéséhez szükséges, zárt gőzterű edény

TWIN kamra

olyan futtató kád, amelynek osztatlan a gőztere, de a kád alja egy bordával két részre van osztva

horizontális futtató kád

a réteg kifejlesztését vízszintes irányban végző, változtatható nagyságú gőztérrel rendelkező kamra

automata futtató kád

a réteglapok kondícionálását, kifejlesztését és szárítását automatikusan elvégző berendezés

kondícionálás

1)      a réteglapok nedvességtartalmának és felületi állapotának stabilizálása (például úgy, hogy kifejlesztés előtt a kifejlesztő kamra telített gőzterében valamennyi ideig állni hagyjuk)

2)      kromatográfiás kolonnák állófázisának, állapotának stabilizálása úgy, hogy minta injektálása nélkül a mozgó fázist az új egyensúlyi állapot beállásához szükséges ideig áramoltatjuk az állófázison

eluens

kromatográfiás elválasztásra, a minta kolonnáról leoldására szolgáló oldószer v. oldószer elegy, amelyet mozgó fázisként használunk

elúció

a kromatográfiás állófázisról a minta komponenseinek a leoldása

elúciós sorrend

összetett minta komponenseinek leoldódási sorrendje

elúciós erő

az eluens leoldó képessége

izokratikus elúció

állandó összetételű eluenssel végzett elúció

gradiens elúció

időben folyamatosan változó összetételű eluenssel végzett elúció

mixotróp sorozat

az egymással szomszédos oldószerekkel korlátlanul elegyedő oldószerek sorozata (pl. víz–etanol–etil-acetát–hexán)

eluotróp sorozat

az eluensek sorrendje az egyre növekvő elúciós erős szerint

(pl. hexán–kloroform–acetonitril–víz–ecetsav)

retenciós faktor (Rf)

ahol f a folt távolsága, old az oldószerfront távolsága a felcseppentés helyétől

relatív retenciós index (Rx)

egy standardként használt vegyület retenciós faktorára vonatkoztatott retenciós faktor

ahol Rstd a standard, Rf a minta retenciós faktora

gázkromatográf

gáz halmazállapotú mozgó fázist használó kromatográfiás készülék

folyadékkromatográf

folyadék halmazállapotú mozgó fázist használó kromatográfiás készülék

szuperkritikus (folyadék)kromatográf

szuperkritikus állapotú mozgó fázist használó kromatográfiás készülék

inlet (párologtató)

a minta gyors és szabályozott elpárologtatását végző egység

injektor

a minta beinjektálását végző egység

autosampler

automatikusan működő mintaváltót és injektort tartalmazó berendezés

vivőgáz

a gázkromatográfiás elválasztások során a mozgó fázis

detektorgáz

egyes GC detektorok működtetéséhez szükséges további gázok

sminkgáz (make-up gáz)

inert pótgáz, amely a FID detektorok esetén a hidrogén és oxigén reakciója során fellépő térfogatcsökkenés hatását kompenzálja

kolonna

az állófázist tartalmazó cső (a méretek a kromatográfia típusától függenek)

kapilláris kolonna

nagyon kis (max. 0,5 mm) átmérőjű kolonna, amelynek a hosszúsága változó, de jellemzően az 1–100 m tartományban van

HPLC kolonna

nagy nyomásnak ellenálló kolonna, mérete változó,

analitikai változatban tipikusan 5–30 cm hosszúságú, 3–10 mm belső átmérőjű

microbore kolonna

kb. 3 mm-nél kisebb belső átmérőjű HPLC kolonna

detektor

az elválasztott minta komponens valamilyen fizikai vagy kémiai tulajdonságának mérésén alapuló elektronikus eszköz, amely a komponens koncentrációjával arányos nagyságú elektromos jelet állít elő

linearitási tartomány

az a koncentráció tartomány, amelyben a detektor által szolgáltatott jel nagysága és a minta koncentrációja között egyenes arányosság áll fenn

FID

lángionizációs detektor

ECD

elektronbefogási detektor

NPD

nitrogén-foszfor detektor

MSD

tömegspektrométer detektor

TCD

hővezetőképességi detektor

UV-VIS

ultraibolya és látható fény tartományában működő fotometriás detektor

RI

refraktív index (törésmutató) mérési detektor

mikrofecskendő

kis térfogatok pontos bemérésére alkalmas, üveg testből, acél dugattyúból és acél tűből álló precíziós fecskendő  (pl. Hamilton fecskendő)

head space

zárt edényben a minta fölött lévő gáztér

PTV

programozható hőmérsékletű párologtató egység

hidegfókuszálás

az oldószergőzök kondenzáltatása a GC kolonna elején

cold-on-column injektálás

elpárologtatás helyett magának a mintaoldatnak a bejuttatása a GC kolonna elejére (speciális injektor szükséges)

split injektálás

az elpárologtatott minta gőze egy részének a lefúvatása, a kolonnára csak a maradék gőz kerül

splitless injektálás

az elpárologtatott minta gőze teljes egészében a kolonnára kerül

degasser

az eluens alkotóinak vagy magának az eluensnek az oldott légköri gázoktól történő mentesítésére szolgáló berendezés

bemérő hurok

a minta bevitelére szolgáló, kalibrált térfogatú, egyszeres vagy többszörös menetből álló csődarab, amely a HPLC injektorhoz kapcsolódik

gradiensképző

az eluens kikeverésére/összeállítására szolgáló, programozható készülék

depulzátor

az oldószeráramlás lüktetését csökkentő egység

pumpa

az eluenst az autosampler és a kolonna felé továbbító berendezés

diódasoros detektor

teljes fehér fényt a mintára vetítő, majd a minta után ráccsal felbontó és fotodiódasorral detektáló készülék

fluoreszcenciás detektor

fluoreszcens komponensek kimutatására alkalmas detektor

ELSD detektor

elpárologtatással egybekötött fényszórási detektor

száraz oszlopos kromatográfia

gyors oszlopkromatográfia, amelynél az állófázis a vékonyréteg kromatográfiában használatos, finom szemcséjű anyag, amit szárazon töltenek be, majd a frakciók között mindig teljesen megszárítanak

flash kromatográfia

gyors oszlopkromatográfia, amely szűk szemcseméret-tartományú szilikagélt frakciót használ, az elválasztás során enyhe gáznyomással  optimális áramlási sebességet állítanak be

affinitás kromatográfia

Biokémiai elegyek komponenseinek szétválasztására szolgáló módszer, amely specifikus molekuláris kölcsönhatásokon (pl. antitest-antigén, enzim-szubsztrát) alapul.

gélkromatográfia

gél állapotú szemcséket tartalmazó állófázison végzett, a molekulák fizikai mérete szerinti elválasztást biztosító folyadékkromatográfia

gélelektroforézis (GE)

a minta elektromosan töltött (ionos) komponenseinek szétválasztására szolgáló elválasztástechnikai módszer, amely során egy síklap formájú, makropórusos gél belsejében lévő mintakomponenseket külső elektromos térerősséggel az ellentétes töltésű elektród irányában mozgatunk

fésű

a mintazsebek kialakítására használt, fésűre emlékeztető alakú műanyag lap

PAGE

poli(akril-amid) alapú gélelektroforézis

SDS-PAGE

nátrium-dodecil-szulfátot is használó PAGE, ahol az SDS a fehérjék denaturálására, valamint azonos tömeg/töltés arány beállítására szolgál, és lehetővé teszi a protein molekulatömegek meghatározását

létra

ismert molekulasúlyú standardokat tartalmazó, molekulasúly szerinti kalibrálásra szolgáló minta, amelynek futási képe létrára emlékeztet

blottolás

a gélben megfuttatott minta komponenseit egy a gél síkjára merőleges folyadékáramlással, vagy merőleges elektromos erőtérrel történő átvándoroltatása egy vékony polimer filmre.