alfa(α)-sugárzás

alpha(α) radiation

Pozitív töltésű, nehéz részecskékből (4He2+ ionokból, hélium-4 atommagokból) álló radioaktív sugárzás.

állandó súlyviszonyok törvénye

law of definite proprtions

Egy vegyületben az alkotórészek súlyaránya mindig ugyanaz, bárhol, bármikor és bármilyen körülmények között is keletkezett a vegyület. 

állapotfüggvény

state function

Olyan tulajdonság, amelynek értéke kizárólag a rendszer jelenlegi állapotától függ, és független attól, hogyan jutott abba az állapotba.

allotrópia

allotropy

Az a jelenség, hogy egyes kémiai  elemek több különböző molekula- vagy kristályosodási formában fordulnak elő.

atomi tömegegység

atomic mass unit

Egy darab szén-12 atom tömegének 1/12-ed része (1,660539×10-27 kg).

Avogadro törvénye

Avogadro's law

Azonos hőmérséklet és nyomás mellett gázok azonos térfogataiban a részecskék száma azonos.

béta(ß)-sugárzás

beta(ß) radiation

Nagy energiájú elektronokból álló radioaktív sugárzás.

Boyle-Mariotte-törvény

Boyle's law

Adott mennyiségű gáz térfogata  állandó hőmérsékleten fordítottan arányos a nyomással.

Charles törvénye

Charles' law

Adott mennyiségű gáz térfogata állandó nyomáson egyenesen arányos az abszolút hőmérséklettel.

Dalton törvénye

Dalton's law

Egy gázelegy teljes nyomása az egyedi parciális nyomások összegével egyenlő.

desztilláció

distillation

Folyadákok vagy ritkánbban szilárd anyagok eltérő illékonyságán alapuló elválasztási módszer.

diffúzió

diffusion

Anyagok keveredése véletlenszerű molekuláris mozgás révén.

donoratom

donor atom

Az az atom a ligandumban, amely közvetlenül a központi ionhoz (atomhoz) kapcsolódik.

effektív magtöltés

effective nuclear charge

Egy adott elektronra ható tényleges pozitív töltés a belső eelktronok árnyékoló hatásának figyelembe vételével.

effúzió

effusion

Gázmolekulák vákuumba szökése kicsiny lyukon keresztül.

egyensúlyi elegy

equilibrium mixture

Reaktánsok és termékek kémiai egyensúlyban lévő elegye.

elektrolit

electrolie

Olyan anyag, amely oldószerben (leggyakrabban vízben) oldva ionokat képez és így vezeti az elektromos áramot.

elektrolízis

electrolysis

Nem spontán kémiai folyamat, amelyet elektromos áram vált ki.

elektromotoros erő

electromotive force

Egy galvánelem maximális feszültsége, amely akkor mérhető, ha nem folyik áram át a rendszeren.

elektronaffinitás

electron affinity

A gázhalmazállapotú atom elektronfelvételével járó energiaváltozás.

elektronegativitás

electronegativity

Dimenziómentes szám, amely a kovalens kötésben lévő atomok elektronvonzó képességét jellemzi.

elem (kémiai elem)

element (chemical element)

Olyan alapvető, egyszerű anyagfajta, amelyet még egyszerűbb anyagokra már nem lehet bontani.

elemi cella

unit cell

Egy kristályos szilárd anyag legkisebb ismétlődő egysége, amelyből a teljes kristályszerkezet felépíthető.

elemi reakciólépés

elementary step

Egyszerű kémiai reakció, amelyben egyetlen molekuláris esemény történik néhány kötés hasadásával és létrejöttével.

energiamegmaradás törvénye

law of conservation of energy

Energiát nem lehet létrehozni vagy megsemmisíteni, csak egyik formából a másikba átalakítani.

fagyáspontcsökkenés

freezing point depression

Az a jelenség, hogy az oldatok fagyáspontja általában kisebb, mint a tiszta oldószeré.

fajhő

specific heat

Az a hőmennyiség, amely az adott anyag 1 g-jának hőmérsékletét 1 °C-kal emeli.

felületi feszültség

surface tension

Egy folyadék új felület kialakításával szembeni ellenállása.

fémes kötés

metallic bond

Sok-sok fématom között az elektronok megosztásával létrejövő kémiai kötés.

fémrácsos anyag

metallic solid

Fémes kötés révén összekapcsolt, meghatározott térszerkezetű fématomok összessége.

féligáteresztő hártya

semipermeable membrane

Olyan elválasztófal oldatok között, amely az oldószer-molekulákszámára átjárható, az oldott anyag molekuláinak viszont nem.

felezési idő

half life

 Az az idő, amely a reaktáns koncentrációjának felére csökkenéséhez szükséges.

feketetest-sugárzás

black body radiation

Bármely test által kibocsátott, a test hőmérsékletétől függő színképű elektromágneses sugárzás.

forráspont-emelkedés

boiling point elevation

Az a jelenség, hogy az oldatok forráspontja általában magasabb, mint a tiszta oldószeré.

fotoelektromos hatás

photoelectric effect

Elektronok kilépése fémből megvilágítás hatására.

főkvantumszám

principle quantum number

Az atompálya energiáját és méretét megadó dimenziómentes szám.

gamma(g)-sugárzás

gamma(g) radiation

Fotonokból álló, nagyon nagy energiájú elektromágneses sugárzás.

galvánelem

Galvanic cell/Voltaic cell

Olyan eszköz, amelyben a spontán kémiai reakció elektromos energiát termel.

gőznyomás

vapor pressure

A folyadékkal vagy szilrád fázissal egyensúlyban lévő gőz parciális nyomása adott hőmérsékleten.

Graham törvénye

Graham's law

Egy gáz effúziós sebessége a moláris tömeg négyzetgyökével fordítottan arányos.

hármaspont

triple point

Azok a körülmények (általában hőmérséklet és nyomás), ahol egy anyag mindhárom szokásos halmazállapota (gáz, folyadék, szilárd) egyensúlyban van.

Heisenberg-féle határozatlansági reláció

Heisenberg uncertainty principle

Egy test sebessége és helye nem határozható meg tetszőleges pontossággal egyszerre.

Henry-törvény

Henry's law

Egy gáz oldhatósága egy folyadékban állandó hőmérsékleten egyenesen arányos a gáz oldat fölött mérhető parciális nyomásával.

Hess-tétel

Hess's law

Egy reakciórendszer teljes entalpiaváltozása megkapható az őt összetevő reakciók entalpiájának összegéből.

heterogén keverék

heterogeneous mixture

Olyan keverék, amelyben a keveredés nem egyenletes, az anyag egyes részeinek tulajdonágai eltérnek más részekétől.

hipertóniás oldat

hypertonic solution

Olyan oldat, amelynek ozmózisnyomása nagyobb az emberi testfolyadékok ozmózisnyomásánál.

hipotóniás oldat

hypotonic solution

Olyan oldat, amelynek ozmózisnyomása kisebb az emberi testfolyadékok ozmózisnyomásánál.

homogén keverék

homogeneous mixture

Olyan keverék, amelyben az elkeveredés egyenletes, minden kicsiny rész sajátságai azonosak.

heat

A véletlenszerű mozgást végző részecskék kinetikus energiájának összessége.

hőkapacitás

heat capacity

Egy tárgy hőmérsékletének 1 °C-kal való megnöveléséhez szükséges hőmennyiség.

Hund-szabály

Hund's rule

Ha egynél több azonos energiájú atompálya tölthető fel, akkor mindegyik pályára először egy elektron kerül addig, amíg félig megtelik az alhéj. A félig feltöltött alhéjon minden elektron spinje azonos.

indikátor

indicator

Nagy szerves molekula, amely gyenge sav, a savi és a bázisos forma színe különböző.

ionizációs energia

ionization energy

A gázhalmazállapotú semleges atomból egy elektron eltávolításához szükséges energia.

ionkötés

ionic bond

Olyan kémiai kötés, amelyet egy vagy több elektron atomok között történő átmenet és az így kialakuló elektrosztatikus vonzás hoz létre.

ionrácsos anyag

ionic solid

Anionok és kationok szabályos térbeli elrendeződével kialakuló anyag.

izobár (melléknév)

isobaric

Állandó nyomáson lejátszódó.

izolált rendszer

isolated system

A fizikai valóság olyan elhatárolt része, amelynek határain sem anyag-, sem energiaáramlás nem lehetséges.

izoterm (melléknév)

isothermic

Állandó hőmérsékleten lejátszódó.

izotóniás oldat

isotonic solution

Olyan oldat, amelynek ozmózisnyomása megegyezik az emberi testfolyadékok ozmózisnyomásánál.

izotópok

isotopes

Azonos rendszámú, de különböző tömegszámú atomok.

katalizátor

catalyst

Olyan anyag, amely növeli egy reakció sebességét anélkül, hogy elfogyna benne.

kémiai egyensúly

chemical equilibrium

Az az állapot, amikor a reaktánsok és termékek koncentrációja időben már nem változik.

keverék

mixture

Két vagy több anyag összekeverésével, kémiai reakció nélkül előállított anyag, amelyben az őt alkotó anyagok tulajdonságai felismerhetők.

kolligatív sajátságok

colligative properties

Olyan anyagi sajátságok, amelyek csak a jelen lévő részecskék számától függenek, de azok minőségétől nem.

koordinációs geometria

coordination geometry

A központi ion (atom) körül lévő donoratomok térbeli elhelyezkedés, a koordinációs vegyület alakja.

koordinációs szám

coordination number

Egy koordinációs vegyületben a központi iont (atomot) körülvevő donoratomok száma.

koordinációs vegyület

coordination compound

Olyan vegyület, amelyben egy központi ionhoz (atomhoz) az őt körülvevő molekulák koordinatív kovalens kötéssel kapcsolódnak.

kovalens kötés

covalent bond

Atomok között kialakuló kötés elektronok megosztásával, benne az elektronok mindkét atomhoz tartoznak.

kötési entalpia

bond dissociation enthalpy

Egyetlen kötés felbomlásával járó kémiai reakció standard entalpiája.

köztitermék

intermediate

olyan anyag, amely egy reakciómechanizmusban a folyamat során előbb keletkezik, majd elbomlik

kritikus pont

crtical point

Azok a körülmények (általában hőmérséklet és nyomás), ahol egy anyag gáz- és folyadék-halmazállapota közti különbség hirtelen megszűnik.

Le Chatelier-elv

Le Chatelier's principle

Ha egy egyensúlyi rendszert külső hatás ér, akkor a rendszerben olyan változás indul be, amely a külső hatást csökkenti.

Lewis-sav

Lewis acid

Elektronpár-akceptor részecske (molekula vagy ion).

Lewis-bázis

Lewis base

Elektronpárdonor részecske (mokekula vagy ion).

ligandum

ligand

A koordinációs vegyületben a központi ionhoz (atomhoz) kapcsolódó molekula.

magfúzió

nuclear fusion

Kisebb rendszámú atommagokból nehezebb atommagok képződése.

maghasadás

nuclear fission

Egy atommag két részre szakadása, általában neutron hatására (ritkábban spontán).

mágneses kvantumszám

magnetic quantum number

Az atompálya külső mágneses térhez viszonyított helyzetét megadó dimenziómentes szám.

magreakció

nuclear reaction

Atommagok egymásba alakulásával járó változás.

meghatározó reaktáns

limiting reagent

Az a reaktáns, amely egy kémiai reakcióban elvileg teljes mértékben elfogyhat.

mellékkvantumszám

angular momentum quentum number

Az atompálya három dimenziós alakját és pálya-impulzusmomentumát megadó dimenziómentes szám.

molekula

molecule

Két vagy több atom kovalens kötéssel való összekapcsolódásával képződő anyagi egység.

molekulaképlet

molecular formula

A vegyület egy molekulájában lévő atomok tényleges számát mutató kémiai képlet.

molekularitás

molecularity

Elemi reakcióknál a molekulák (ionok vagy atomok) száma a reaktánsoldalon.

mólhő

molar heat

Az a hőmennyiség, amely adott anyag 1 móljának hőmérsékletét 1 °C-kal emeli.

nyílt rendszer

open system

A fizikai valóság olyan elhatárolt része, amelynek határain anyag- és energiaáramlás is lehetséges.

oldhatósági szorzat

solubility product

Az oldódási folyamat egyensúlyi állandója.

oktettszabály

octet rule

A főcsoportbeli elemek olyan vegyületeket alkotnak, melyekben nyolc elektron helyezkedik el a külső elektronhéjukon.

oxidáció

oxidation

Elektron leadása, szerves kémiai értelmezésben oxigénatom hozzáadása vagy hidrogénatom eltávolítása.

oxidációs szám

oxidation number

Formális szám, amelyet egy elem vagy vegyület minden egyes atomjához rendelünk és megmutatja, hogy az hány elektront veszített vagy vett fel.

ozmózis

Két oldat közötti diffúzió speciális típusa: az oldószer-molekulák áramlása kisebb koncentrációjú oldatból nagyobb koncentrációjú oldatba féligáteresztő hártyán keresztül.

ozmózisnyomás

Az oldószer-molekulák ozmózisos áramlásának megakadályozásához szükséges nyomás.

parciális nyomás

partial pressure

Az a hipotetikus nyomás, amit a gázkeverék egyetlen komponense fejtene ki, ha egymagában töltené be ugyanazt a teret azonos körülmények között.

Pauli-ev

Pauli's exclusion principle

Egy atomban nem lehet két olyan elektron, amelynek mind a négy kvantumszáma azonos.

pH

pH

Vizes oldatban a hidrogénion-koncentrációjának tízes alapú, negatív logaritmusa.

polimorfizmus

polymorphy

Az a jelenség, hogy egyes vegyületek több különböző kristályosodási formában fordulnak elő.

pontosság

accuracy

Megmutatja, hogy a mérés eredménye mennyire van közel a valódi értékhez.

pufferkapacitás

buffer capacity

Erős sav vagy erős bázis azon mennyisége, amely a puffer 1,00 dm3-nek pH-jában 1,00 egységnyi változást okoz.

pufferoldat

buffer solution

Olyan oldat, amelynek a pH-ja nem érzékeny hígításra, erős sav vagy erős bázis hozzáadására.

rácsenergia

lattice energy

Az az energia, amely ahhoz szükséges, hogy az ionos szilárd anyag gázhalmazállapotú ionjaira essen szét.

Raoult törvénye

Raoult's law

Egy nem illékony oldott anyagot tartalmazó oldat gőznyomása egyenlő a tiszta oldószer gőznyomásának és móltörtjének szorzatával. Egy illékony oldott anyag vagy oldószer parciális gőznyomása a tiszta illékony anyag vagy oldószer gőznyomásának és móltörtjének a szorzata.

reakciósebesség

rate of reaction

A termék koncentrációjának egységnyi idő alatti növekedése vagy a reaktáns koncentrációjának egységnyi idő alatti csökkenése.

redoxipotenciál

redox potential

Annak a galvánelemnek az elektromotoros ereje, amely a vizsgált elektródból és a standard hidrogénelektródból állítható össze.

redoxireakció

redox reaction

Elektronátmenettel járó reakció.

redukció

reduction

Elektron felvétele, szerves kémiai értelmezésben oxigénatom eltávolítása vagy hidrogénatom hozzáadása.

rendszám

atomic number

Az atommagban lévő protonok száma.

reakciómechanizmus

reaction mechanism

A reaktánsokból a termékek keletkezéséhez vezető elemi reakciólépések sorozata.

reakciórendűség

order of reaction

Egy reakció sebességi egyenletében egy kiválasztott anyag koncentrációjának hatványkitevője.

reprodukálhatóság

precision

Megmutatja, hogy a megismételt mérések mennyire jól egyeznek egymással.

rezonanciahibridek

resonance hybrids

Egy adott részecske (molekula vagy ion) különböző lehetséges Lewis-szerkezetei.

Schrödinger-egyenlet

Schrödinger equation

Az elektron mozgását leíró bonyolult parciális differenciálegyenlet, amelynek ismeretlenje a Y  hullámfüggvény.

sebességi egyenlet

rate law

Olyan összefüggés, amely a megadja a reakciósebesség függését a reaktánsok (és esetleg más anyagok) koncentrációjától.

spinkvantumszám

spin quantum number

Egy elektron saját-impulzusmomentumát megadó dimenziómentes szám.

spontán folyamat

spontaneous process

Olyan folyamat, amely önként, külső kényszerítő erő nélkül lejátszódik.

standard képződési entalpia

standard enthalpy of formation

Az entalpiaváltozás abban a folyamatban, ahol a kiszemelt anyag 1 mólja keletkezik standard állapotban az őt alkotó standard állapotú elemekből.

szerkezeti képlet

structural formula

Az atomok egymáshoz kapcsolódásának sorrendjét mutató kémiai képlet.

szublimálás

sublimation

Szilárd anyag közvetlen elpárolgása gőzképződéssel.

sztöchiometria

stocihiometry

Kvantitatív összefüggések a reaktánsok és termékek tömege vagy anyagmennyisége között.

tapasztalati képlet

empirical formula

A vegyületben lévő atomok arányát mutató kémiai képlet.

 

termodinamika első főtétele

first law of thermodynamics

Izolált rendszer belső energiája állandó.

termodinamika második főtétele

second law of thermodynamics

Izolált rendszer entrópiája növekszik.

tixotrópia

tixotropy

Egyes folyadékoknak azon tulajdonsága, hogy viszkozitásuk jelentősen megváltozik erős rázás, keverés, vagy más külső fizikai beavatkozás hatására.

többszörös súlyviszonyok törvénye

law of multiple proportions

Azonos elemeket tartalmazó, de különböző összetételű vegyületekben az összetevők aránya mindig kifejezhető kis egész számok arányával.

tömeghatás törvénye

law of mass action

Az egyensúlyi állandó kifejezhető a termékek egyensúlyi koncentrációinak szorzatát elosztva a reaktánsok egyensúlyi koncentrációinak szorzatával úgy, hogy mindegyik koncentrációt a rendezett kémiai egyenletben előforduló sztöchiometriai együttható által megadott hatványra emeljük.

tömeghiány

mass defect

Az a jelenség, hogy egy atommag kísérletileg meghatározott tömege kisebb, mint az őt alkotó protonok és neutronok tömegének összege.

tömegmegmaradás törvénye

law of conservation of mass

Kémiai reakciókban a kiindulási anyagok és a termékek teljes tömege megegyezik. 

tömegszám

mass number

Az atommagban lévő protonok és neutronok számának összege.

tüzelőanyag-elem

fuel cell

Olyan galvánelem,  amelyben az egyik reaktáns hagyományos tüzelőanyag.

vegyület

compound

Tiszta anyag, amely két vagy több elem atomjaiból képződik, és fizikai vagy kémiai tulajdonságai nincsenek közvetlen kapcsolatban egyik alkotó elemével sem.

vegyülő gázok térfogati törvénye

law of combining gas volumes

Azonos nyomáson és hőmérsékleten a vegyülő gázok térfogatarányai egész számokkal adhatók meg.

viszkozitás

viscosity

folyadék vagy gáz folyással szembeni ellenállásának mértéke.

zárt rendszer

closed system

A fizikai valóság olyan elhatárolt része, amelynek határain energiaáramlás lehetséges, anyagáramlás nem.